WYDAWANIE DOKUMENTÓW

Osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem o wydanie odpisów, zaświadczeń oraz innych dokumentów sporządzonych na podstawie akt sprawy. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez prokuratora pracownik sekretariatu wydaje kserokopie wskazanych dokumentów po wcześniejszym przedłożeniu potwierdzenia dokonania wpłaty na nr konta:

98 1010 1010 0656 4722 3100 0000

Za kserokopię dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za stronę

Za uwierzytelniony odpis pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za stronę

Wysokość opłaty kancelaryjnej określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015r.  (Dz. U. z dnia  9 października 2015 poz. 1566)