STRUKTURA PROKURATURY OKRĘGOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 55/16

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w

Ostrołęce oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 25 §1 i art. 37 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) oraz § 29 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 14 kwietnia 2016 r., poz. 508)

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce stanowią:

1) Prokurator Okręgowy w Ostrołęce;

2) Zastępca Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce.

 

§2. 1. W skład Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;

1) Wydział I Śledczy;

2) Wydział II Organizacyjno – Sądowy;

3) Wydział III Budżetowo – Administracyjny;

4) IV Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;

6) Stanowisko Audytora wewnętrzny;

7) Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

8) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 3.1 Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka (z koordynatorem postępowań karnych w tym zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego);

2) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę ,o której mowa w art. 115§ 5 k.k. (z koordynatorem postępowań karnych w tym zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego);

3) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

4) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) prowadzenia i nadzorowania spraw o najpoważniejsze przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych, inne niż wymienione w pkt 28 pkt 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

6) prowadzenia i nadzorowania określonych kategorii spraw wskazanych w zarządzeniu Prokuratora Krajowego;

7) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-6, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

8) sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach wymienionych w pkt 1 -6;

9) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

10) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 -6;

11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

12) przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 328 k.p.k., w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

13) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo- skarbowych, dotyczących błędów medycznych oraz cyberprzestępczości.

 

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2-14, którym kieruje Kierownik Działu.

 

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału określonych w ust. 1 sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

§4.1 Wydział II Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

2) spraw kadrowych;

3) wyjaśniania skarg i wniosków;

4) sprawozdawczości i statystyki;

5) koordynacji kontroli zarządczej;

6) nadzoru nad biurowością i pracą Sekretariatu:

7) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu ostrołęckiego;

8) przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

9) szkolenia prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i jednostek podległych;

10) kontaktów z publikatorami i współdziałania z innymi podmiotami;

11) udostępniania informacji publicznej;

12) obrotu prawnego z zagranicą;

13) wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

14) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

15) współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych oraz w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

16) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

17) administrowania i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18) zapewnienia technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

19) nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

20) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

21) dokonywania analizy kryminalnej;

22) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

23) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

24) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

25) obsługi wideokonferencji;

26) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

27) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, że stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz sprawach o wykroczenia;

28) udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz innych postępowaniach,

29) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

30) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

31) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o których mowa w art. 551 k.p.k. i prowadzenia postępowań o roszczenia zwrotne Skarbu Państwa, o których mowa w art. 557 k.p.k.;

32) realizacji wniosków podległych jednostek o wzięcie udział w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych, o których mowa w §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

33) sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

34) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie § 328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

35) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

36) koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw innych niż wskazane w §3 ust 1 pkt 11 niniejszego zarządzenia;

37) dokonywania analiz toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

38) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prawomocnie umorzonych postępowań w prokuraturach rejonowych;

39) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

40) przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienie, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;

41) rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych;

42) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

43) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy i wykonywania w nich odpowiednio czynności, o których mowa w §3 ust 1 pkt 5 -10 niniejszego zarządzenia.

 

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Informatyzacji i Analiz do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 13-26 .

 

3. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Sądowy do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 27-43, którym kieruje Kierownik Działu.

 

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału określonych w ust. 1 sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§ 5. 1. Wydział III Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego obejmujący zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2) prowadzenia rachunkowości;

3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4) obsługi administracyjno-gospodarczej;

5) prowadzenia inwestycji i remontów;

6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

7) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. W ramach Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wyodrębnia się:

1) Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, realizujący zadania określone w ust. 1 pkt 1-2:

2) Dział Administracyjno – Gospodarczy realizujący zadania określone w ust. 1 pkt. 3-7.

 

3. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§ 6. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujący zadania w zakresie:

1) ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochrony, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane;

3) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) przeprowadzania postępowań sprawdzających.

 

2. W ramach działu funkcjonuje kancelaria tajna kierowana przez Kierownika.

 

3. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§ 7. 1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje Sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ustawowych ich kompetencji.

 

2. W skład Sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka i archiwum zakładowe.

 

3. Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

 

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

 

§ 8.1. Tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego Inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2) Audytora Wewnętrznego, do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.);

3) Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Samodzielne stanowiska określone w ust. 1 pkt 1-3 obsługuje Wydział II Organizacyjno-Sądowy.

 

3. Samodzielne stanowisko określone w ust. 1 pkt 4 obsługuje Wydział III Budżetowo-Administracyjny.

 

4. Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2016 r.

 

§ 10 Treść niniejszego zarządzenia przekazać do wiadomości prokuratorów i urzędników zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej pocztą elektroniczną.

 

§ 11 Kopię zarządzenia przesłać Prokuratorowi Regionalnemu w Białymstoku.