RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż:

 

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęcka, tel. 29 767-07-30,  e-mail: sekretariat@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl.

 

Jednostki podległe:

 

I.    Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Rejtana 4, 07-410 Ostrołęcka, tel. 29 760-93-86, e-mail: ostroleka@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl.

 

II.    Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu z siedzibą przy ul. Świerkowej 7, 06-300 Przasnysz, tel. 29 756-32-64, e-mail: przasnysz@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl

 

III.    Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2, 07-410 Ostrołęcka, tel. 29 742-46-16, e-mail: wyszków@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl.

 

IV.    Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy ul. B. Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. 29 745-90-50, e-mail: ostrowmaz@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl.

 

V.    Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Rejonowa w Pułtusku z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 6, 06-100 Pułtusk, tel. 2) 692-09-79, e-mail: pultusk@ostroleka.po.gov.pl

Inspektorem ochrony danych jest Pan Andrzej Bieńkowski, tel. 29 767-07-55, e-mail. iod@ostroleka.po.gov.pl.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

Prawo dostępu do danych

Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również “prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.
Przesłanki usunięcia danych to między innymi:

• brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie);

• zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone;

• dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

• wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (więcej o prawie sprzeciwu w dalszej części tekstu);

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Istnieją również sytuacje, które sprawiają, że osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. Mowa tu o przypadkach, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:

• w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

• w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej);

• do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:

• kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione;

• w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;

• kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;

• w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

Prawo do przenoszenia danych

W artykule 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą – prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Na podstawie przepisu znajdującego się w artykule 21 RODO, osoby, których dane dotyczą mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych.
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane

RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach, np.:

• konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego;

• zapobieganie przestępczości;

• konieczność zapewnienia niezależności sądów;

• kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.