PODEJRZANY

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. (art. 71 § 1 kpk).

Obowiązki i uprawnienia podejrzanego

1. Podejrzanemu przysługuje prawo do:

 • składania wyjaśnień;
 • odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania;
 • składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych;
 • korzystania z pomocy obrońcy;
 • żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania     (art. 300, 301 kpk);
 • korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 kpk);
 • złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia     postępowania mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie za zgodą pokrzywdzonego (art. 23a § 1kpk);
 • złożenia przez niego lub jego obrońcę wniosku o powiadomienie go o terminie końcowego zaznajomie¬nia z materiałami śledztwa – dochodzenia i terminie uprzedniego przejrzenia akt sprawy;
 • końcowego zaznajomienia z materiałami śledztwa – dochodzenia.

2.    Podejrzany jest obowiązany poddać się:

 • oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt 1 kpk);
 • badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia, z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrza¬nego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności podejrzany jest obowiązany – przy zachowaniu tych warunków – poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 kpk).

3.    Podejrzany pozostający na wolności:

 • obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 kpk);
 • jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynie¬nia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 kpk);
 • jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, w toku trwającego śledztwa lub dochodzenia, uważa się za doręczone (art. 139 kpk).

Konto sum depozytowych

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH
PROKURATURY OKRĘGOWEJ W OSTROŁĘCE

34 1130 1017 0020 1426 4590 0001
– dla poręczeń majątkowych oraz zabezpieczeń majątkowych