JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE?

Zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek przyjąć każdy funkcjonariusz Policji w każdym Komisariacie i w każdej Komendzie Policji, sporządzając w związku z tym protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie.

Sprawę będzie prowadziła ta jednostka, na terenie której popełniono przestępstwo.

Jeżeli nie jest to możliwe, lub nie wiadomo, gdzie dokładnie zaistniało przestępstwo – należy złożyć zawiadomienie w najbliższej jednostce Policji. Zawiadomienie będzie niezwłocznie przekazane jednostce odpowiedniej dla miejsca zaistnienia zdarzenia i tam będą wykonywane dalsze czynności w sprawie.

Zawiadomienie o przestępstwie można również przekazać Prokuraturze, przy czym obowiązują tu takie same reguły właściwości rzeczowej i miejscowej do prowadzenia postępowań przygotowawczych, jak w przypadku jednostek Policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawiadomienie o przestępstwie można przekazać także innym organom posiadającym uprawnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego zgodnie z szczególnymi kompetencjami., np:

  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
  • Straży Granicznej,
  • Urzędowi Kontroli Skarbowej.

Istnieje wiele sposobów informowania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, lecz nie wszystkie formy są wiążące dla organów ścigania. Dlatego też w Polsce funkcjonuje dużo infolinii oraz organizacji ukierunkowanych na zwalczanie wielu kategorii przestępczości oraz pomoc ludziom pokrzywdzonym. (nr infolinii i organizacji – patrz zakładka: Strony / Gdzie szukać pomocy?)

Zawiadomienie o przestępstwie powinno zawierać jak najwięcej konkretnych informacji. Jeżeli osoba zawiadamiająca uważa, że nie jest w stanie sama wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów ścigania) – może wysłać pocztą, mailem, faksem czy też przynieść osobiście napisane przez siebie zawiadomienie o przestępstwie (przykład zawiadomienia na końcu artykułu).

Jeśli złożono zawiadomienie na piśmie może zdarzyć się tak, że zawiadamiający zostanie wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. Może się też zdarzyć, że w spisanym zawiadomieniu brak jest istotnych szczegółów – wtedy również zawiadamiający o przestępstwie otrzyma wezwanie.

Zawiadomienie pisemne, powinno spełnić wymogi pisma procesowego wynikające z art. 119 k.p.k. tzn., że powinno zawierać w szczególności:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (oznaczenie jednostki Policji lub Prokuratury wraz z adresem),
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  • opisanie sprawy, której dotyczy zawiadomienie (w miarę potrzeby z uzasadnieniem),
  • datę i podpis składającego pismo.

 

Należy zadbać o potwierdzenie wysłania swojego zawiadomienia (np. listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub pokwitowanie, jeśli doręczono je osobiście (pracownik jednostki przyjmujący zawiadomienie złoży podpis i przystawi pieczęć wraz z datą otrzymania pisma).

Można też zgłosić się do jednostki Policji czy prokuratury osobiście i złożyć ustnie zawiadomienie o przestępstwie, wówczas od razu osoba zawiadamiająca zostanie przesłuchana w charakterze świadka i przy okazji będzie miała możliwość bezpośredniego zapytania o nurtujące ją kwestie dotyczące sprawy. Czynność ustnego zawiadomienia o przestępstwie jest wprawdzie rozmową, lecz ma formę protokolarną zgodnie z wymogami obowiązującej procedury karnej.

Spośród różnorodnych sposobów poinformowania o przestępstwie, istnieje również anonim: informacja, której autor nie jest znany i – prawdopodobnie – w takim charakterze chce pozostać. Forma złożenia anonimu też może być różna: telefoniczna informacja bez podania danych osobowych, pisemna informacja – bez podpisu, z podaniem nieprawdziwych danych personalnych lub też celowe nieczytelne podpisanie się. Taki tryb postępowania w niektórych przypadkach opóźni reakcję organów ścigania dużo czasu gdyż poświęcą na ustalenia, które można by szybko uzyskać bezpośrednio od osoby zawiadamiającej.

Przy pisaniu artykułu korzystano z opracowania Biura Kryminalnego KGP pt. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”

 

 

PRZYKŁADOWE ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE – plik do pobrania!

 

Warszawa, dn. 31.02.2007 r.

Jan Kowalski

ul. Balonowa 11 m 1111

00-000 Warszawa

tel. dom. 022-000 00 01

tel. do firmy 022-000 00 03

tel. kom. 000-000-005

Komenda Rejonowa Policji

Warszawa XXX

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Ja niżej podpisany zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę oszustwa przez mężczyznę podającego się za Edwarda Kwiatkowskiego i wnoszę o wszczęcie oraz przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

 

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2007 r. do mojej firmy o nazwie JANKO mieszczącej się w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 1111/01 przyszedł mężczyzna, który oświadczył, że nazywa się Edward Kwiatkowski i jest przedstawicielem firmy „Nowe okna”. Zaoferował mi wymianę okien w mojej firmie, po promocyjnej cenie. Mężczyzna przedstawił mi rzekomą ofertę w postaci zdjęć okien, z których dokonałem wyboru pasującego mi modelu i złożyłem ustne zamówiłem. Mężczyzna oświadczył, że obecnie jego firma ma okres promocji dla klientów i dlatego nowe okna mogę kupić za połowę ich rzeczywistej wartości, ale z uwagi na dużą liczbę chętnych, by skrócić okres oczekiwania na montaż okien – muszę uiścić zaliczkę w wysokości 400 złotych. Z uwagi na bardzo niską cenę okien, jaką zaproponował wymieniony, zapłaciłem wskazaną kwotę. Mężczyzna wystawił mi pokwitowanie za zapłaconą kwotę na blankiecie opatrzonym pieczątką firmową „Nowe Okna”, na której znajdował się telefon do firmy o numerze 022 000 00 02. Opisywany mężczyzna oświadczył, że zamówienie zostanie zrealizowane za cztery dni, polecił bym oczekiwał na kontakt ze strony firmy. Po upływie czterech dni nikt się do mnie nie zgłosił, w związku z tym zadzwoniłem pod numer telefonu widniejący na pokwitowaniu przyjęcia zaliczki. Tam odebrał mężczyzna, który oświadczył, że to jest mieszkanie prywatne, a nie firma „Nowe okna”. Powiedział także, że powyższy numer telefonu użytkuje od wielu lat i nie zna żadnego Edwarda Kwiatkowskiego.

Dodaję, że nigdy wcześniej nie spotkałem mężczyzny podającego się za Edwarda Kwiatkowskiego, lecz długo z nim rozmawiałem, więc dobrze zapamiętałem jego wygląd i sądzę, że mógłbym go rozpoznać. Wydaje mi się, że ten mężczyzna odwiedził wiele sąsiednich firm i lokali usługowych na mojej ulicy, prawdopodobnie namówił jeszcze kogoś na tę transakcję.

Mając na uwadze przytoczone przeze mnie okoliczności uważam, że padłem ofiarą przestępstwa oszustwa i wnoszę o przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego, celem ustalenia i ukarania sprawcy.

 

 podpis

 

Załączniki: