Zaprosznie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń archiwum.

PO VII WB 262.12.2021

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń archiwum we wskazanych jednostkach okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie remontu pomieszczeń archiwum we wskazanych jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego, tj.:

Część I
Dostosowanie pomieszczeń archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, przy ul. Rejtana 4 – zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4.1

Część II
Dostosowanie pomieszczeń archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 6  – zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4.2, 4.3, 4.4.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do prac remontowych  wyniosą dokumentyz remontowanych pomieszczeń do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego (w zakresie części I), a po zakończonym remoncie wniosą je na miejsce, w ramach kwoty określonej w formularzu ofertowym (w zakresie części I i II pom. nr 3). Zdemontowane materiały oraz gruz Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

 • formularz ofertowy,
 • wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na pracach remontowych na kwotę co najmniej 5000 zł,
 • udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
 • w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

 

Obliczenie punktów ze względu na kryterium

 

C najn.

Co =  ————- x 100

C of

 

Co –  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of    –  cena badanej oferty

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 18:00 w dniu 04.2021 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 w dniu 05.05.2021 r.

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl,
 2. faksem na nr 29 767 07 40.

VIII. Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

IX. Termin realizacji: do 30 czerwca 2021 r., z tym, że czas prac
w budynku powinien być zorganizowany w sposób nieutrudniający normalnej pracy urzędu, jednak prace w budynku nie powinny trwać dłużej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.

X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa
  w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
  • do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Załączniki: