Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

PO VII WB 262.1.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa 2500 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 102 μm
białość min. 161+/- 2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia.

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:

  • do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany papier kserograficzny spełnia minimalne wymagania Zamawiającego (specyfikacja, wydruku ze stron producenta, skan opakowania itp.)

IV. Kryteria wyboru ofert:
cena – waga 90 %

C najn.

Co = ————- x 90

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

termin realizacji dostawy– waga 10%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia dostawy – 10 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia dostawy – 5 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zlecenia dostawy – 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem lub pocztą elektroniczną.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11:00 w dniu 18 stycznia 2021 roku pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl lub faksem 29 767 07 40.

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
  • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Załączniki: