Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych.

PO VII WB 262.33.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
  • do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Obliczenie punktów:
Kryterium cena- waga 100%

C najn.

Co = ————- x 100

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

V. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI. Zamówienie udzielane jest w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

VII. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami faksem lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VIII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11:00, 16 grudnia 2020r.

  • pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl,
  • faksem na nr 29 767 07 40.

IX. Termin realizacji zamówienia: do godz. 16:00, 23 grudnia 2020r.

X. Warunki płatności: do 31 grudnia 2020 r.

XI. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki: