Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego.

PO VII WB 262.27.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego na parterze oraz na I piętrze Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego na parterze oraz w części pomieszczeń na I piętrze budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 – zgodnie z załączonym przedmiarem oraz projektem. Modernizacja oświetlenia przeprowadzona będzie w 17  pomieszczeniach biurowych, w 1 sali konferencyjnej,  korytarzach i 3 łazienkach (na korytarzach oraz w sali konferencyjnej  znajdują się podwieszane sufity z płyt styropianowych), przed wejściem głównym do budynku. W 3 pomieszczeniach biurowych na parterze występuje zmiana miejsca opraw (pok. 2.10 i 2.11 – aktualnie są 3 oprawy, wg projektu będą 4, w pomieszczeniu 2.9 są 2 oprawy, będą wg projektu 2, czy czym w innym położeniu), co będzie wymagało wkłucia przewodów zasilających oraz ich zaszpachlowanie i pomalowanie sufitu.  Zdemontowane oświetlenie należy zutylizować.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

 1. formularz ofertowy,
 2. kosztorys,
 3. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie oświetlenia na led na kwotę co najmniej 30000 zł,
 4. przy wykonaniu przedmiotu zamówienia musi być wyznaczony przez wykonawcę  kierownik budowy,
 5. udzielenie co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
 6. w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co =  ————- x 100

C of

Co –  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of –  cena badanej ofert

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 14:00 w dniu 10.11.2020 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 2. poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu),
 3. faksem na nr 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji zamówienia:. do 20 grudnia 2020 r., z tym, że czas prac w budynku może wynieść co najwyżej 10 kolejnych dni kalendarzowych (z wyłączeniem niedzieli).

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury, ale nie później niż do 30 grudnia 2020 roku.

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy
  w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: