ZAPYTANIE  OFERTOWE

PO VII WB 262.24.2020
.
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego na okres 36 miesięcy.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedłużenie posiadanych licencji na oprogramowanie antywirusowe Eset Endpoint Antivirus Suite – 140 na okres co najmniej 36 miesięcy na tym samym kluczu  EAV-0158901994.
II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
III. Warunki wymagane od Wykonawców:
 złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1.
IV. Kryteria wyboru ofert:
cena – waga 80%:
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ————- x 80
                    C of
gdzie:
Co            –  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     –  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          –  cena badanej oferty.
Dodatkowy okres licencji oferowany w ramach ceny przedmiotu zamówienia- waga 20%:
         powyżej 3 miesięcy- 20 punktów
od 1 miesiąca do 3 miesięcy – 10 punktów
poniżej 1 miesiąca – 0 punktów
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z obu kryteriów.
V. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 14:00 w dniu 15.10.2020 r.
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
2) poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu),
3) faksem na nr 29 767 07 40.
VI. Termin dostawy licencji: do 09 listopada 2020 r.
VII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
VIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa
w Ostrołęce.
 w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
.
.                                                                           Zastępca Prokuratora Okręgowego
.                                                                                         w Ostrołęce
.                                                                                    Anna Drewnowska

Załączniki: