Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.20.2020

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 23 września 2020 r. zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie holowania i przechowywania pojazdów i ich części w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
Jakie załączniki należy dołączyć chcąc wysłać kompletną ofertę?

Wyjaśnienie:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. III i V zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający dysponowanie parkingiem – potwierdzenie własności, a w przypadku, gdy parking jest własnością innego wykonawcy, złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania parkingiem przez okres obowiązywania umowy,
  2. opis parkingu z uwzględnieniem warunków wymaganych do spełnienia w zakresie infrastruktury,
  3. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności w okresie trwania umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł
  4. w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: