Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów.

PO VII WB 262.20.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez prokuratury okręgu ostrołęckiego do celów postępowania prokuratorskiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie holowania i całodobowego przechowywania pojazdów samochodowych, motocykli i ich części na zlecenie prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych prokuratur rejonowych. Zamówienie udzielane jest w częściach i obejmuje teren właściwości:
część I: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.
część II: Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.
część III: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu
część IV: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i Wyszkowie.

Usługi holowania winny być realizowane sprzętem umożliwiającym transport rowerów, części samochodowych i motocyklowych o masie rzeczywistej do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t, pojazdów dwukołowych, trójkołowych lub czterokołowych, pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, przyczep, naczep itp. Parking musi być strzeżony, ogrodzony, posiadać utwardzoną nawierzchnię, wyposażony w wiatę umożliwiającą garażowanie wskazanych pojazdów i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Parking powinien być usytuowany w granicach administracyjnych miasta:
dla części I: Ostrołęka
dla części II: Ostrów Mazowiecka
dla części III: Przasnysz
dla części IV: Pułtusk i Wyszków
lub w od lub w odległości od granic miasta do 10 km.

Lp. Rodzaj usługi                         Liczba usług, dób lub km*
część I

Ostrołęka

część II

Ostrów Maz

część III

Przasnysz

część IV

Pułtusk i Wyszków

1 Załadunek i rozładunek pojazdu/ części do 3,5 t 50 usług 16 usług 8 usług 6 usług
2 Załadunek i rozładunek pojazdu/ części pow. 3,5 t 2 usługi 1 usługa 1 usługa 2 usługi
3 Przewóz pojazdu/ części do 3,5 t 364 km 346 km 198 km 100 km
4 Przewóz pojazdu/ części pow. 3,5 t 20 km 10 km 10 km 20 km
5 Przechowywanie pojazdu/części do 3, 5 t 1404 doby 20 dób 20 dób 46 dób
6 Przechowanie pojazdu/części pow. 3,5 t 4 doby 2 doby 2 doby 4 doby

*liczba usług, dób i kilometrów jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.

Usługa powinna obejmować m.in.:
1) przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24 h na dobę 7 dni w tygodniu);
2) dojazd holownika w określonym czasie do wskazanego przez Prokuraturę miejsca postoju pojazdu (lub jego części) – czas dojazdu nie powinien być dłuższy niż 60 min. od momentu zgłoszenia;
3) wydobycie/wyciągniecie pojazdu, załadunek pojazdu lub jego części na pojazd holujący;
4) zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez prokuratora i opisanych w dyspozycji,
5) holowanie (przewóz i rozładunek) pojazdu lub jego części na parking Wykonawcy wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego,
6) parkowanie (przechowywanie) pojazdu lub jego części na parkingu Wykonawcy do czasu pozostawania go w dyspozycji Prokuratury;
7) udostępnianie pojazdu lub jego części do oględzin osobom wskazanym przez jednostkę Prokuratury, na potrzeby której zabezpieczono pojazd oraz każdorazowe dokumentowanie tego faktu przez dyspozytora parkingu;
8) zapewnienie w trakcie trwania obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi;
9) przyjęcie pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za: holowane pojazdy lub ich części, za parkowane pojazdy, za przechowywane ich części w trakcie świadczenia usługi;
10) prowadzenie i przekazywanie do Zamawiającego na koniec każdego kwartału wykazu holowanych i zaparkowanych w tym okresie pojazdów, a także składowanych rzeczy
11) zachowanie tajemnicy i nieudzielanie osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących materiał procesowy dotyczących przewożonych i przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

1) formularz ofertowy
2) dokument potwierdzający dysponowanie parkingiem – potwierdzenie własności, a w przypadku, gdy parking jest własnością innego wykonawcy, złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania parkingiem przez okres obowiązywania umowy
3) Opis parkingu z uwzględnieniem warunków wymaganych do spełnienia w zakresie infrastruktury.
4) Posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności parkingu strzeżonego w okresie trwania umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. nie mogą być sądownie karani oraz nie może toczyć się wobec nich postępowanie karne;
2. posiadają licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.);
3. dysponują placem przeznaczonym do parkowania pojazdów o powierzchni utwardzonej. Powierzchnia utwardzona parkingu nie może być murawą i nie może posiadać tylko utwardzenia gruntowego. Ponadto:

 • plac musi posiadać oświetlenie umożliwiające w nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i terenu bezpośrednio przylegających do ogrodzenia,
 • plac musi mieć trwałe ogrodzenie,
 • plac musi być zamykany bramą wjazdową i oznaczony tablicą „parking strzeżony”,
 • plac musi być chroniony całodobowo. Zamawiający dopuszcza ochronę wykonywaną przez pracowników Wykonawcy lub firmy ochroniarskie, monitoring telewizji przemysłowej, monitoring elektroniczny,
 • plac musi być wyposażony w minimum jedno wydzielone pomieszczenie do prowadzenia oględzin (udostępnione na każde żądanie Prokuratury w celu dokonywania czynności procesowych), posiadające przyłącze elektryczne oraz kanał lub najazd/estakadę lub podnośnik,
 • plac musi posiadać minimum jedno wydzielone i zamykane pomieszczenie, umożliwiające składowanie części pojazdów i akcesoriów.

4. dysponują co najmniej jednym pojazdem specjalnie przystosowanym do holowania (przewozu) uszkodzonych pojazdów samochodowych/motocykli oraz przynajmniej jednym przystosowanym do przewozu pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony oraz sprzętem zapewniającym sprawny załadunek i rozładunek pojazdów (lub ich części) o dmc do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do holowania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t.

V. W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

VI. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 100

C of

Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej ofert

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 25.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 13:00 w dniu 28.09.2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
2) poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu),
3) faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert zamieszcza się na stronie internetowej.

XI. Termin realizacji zamówienia:. od dnia podpisania umowy do 30 września 2021r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowaw Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Załączniki: