Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści.

PO VII WB 262.23.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
W nawiązaniu do punktu 6 opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie czy jedynym, wystarczającym, dopuszczalnym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i podpisaniem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?

Wyjaśnienie 1:
Zamawiający potwierdza, iż Użytkownik wpuszczany będzie do obiektu po okazaniu karty i potwierdzeniu tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport, legitymacja uczniowska) i złożeniu podpisu przez Użytkownika na liście.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 5 ust. 2 Umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy określonej we wskazanym postanowieniu kary umownej, dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego prze Wykonawcę na piśmie, do naprawy stwierdzonych naruszeń?

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacją paragrafu 5 ust. 2 umowy. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonego naruszenia przed nałożeniem kary umownej.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: