Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych.

PO VII WB 262.23.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego oraz ich dzieci.

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

I. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

II. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

 • lista obiektów dostępnych w ramach kart sportowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;
 • cennik kart sportowych Wykonawcy (innych niż wskazane w formularzu cenowym).

III. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co =  ————- x 80

C of

gdzie:

Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

Liczba obiektów – waga 20%

Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne na każdy rodzaj imiennej karty sportowej  w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie

 • w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdym z miast otrzyma 20 pkt,
 • w liczbie 2 obiektów w każdym z miast otrzyma 10 pkt,
 • w liczbie 1 obiekt w każdym z miast otrzyma  0 pkt,

Oferta Wykonawcy, który nie udostępni co najmniej 1 obiektu sportowego w ww. lokalizacjach zostanie odrzucona.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

IV. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem na nr 29 767 07 40 lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu 10.09.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.prokuratura.ostroleka.pl

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu  ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 14 września 2020 r. do godz. 13:00:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl,
 2. poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego,
 3. faksem na nr 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji: od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

VIII. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce

Anna Drewnowska

Załączniki: