Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok.

PO VII WB 262. 19.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz poza jej obszarem.

część VI:  Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp Rodzaj usługi Cz. VI
1 Włożenie zwłok do worka 40
2 Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy 4479
3 Przechowywanie zwłok (niezależnie od liczby dni)

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni

35

 

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi do kwoty określonej w umowie.

 1. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.
 4. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).
 5. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:
 • przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się
  w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do worka zamykanego na zamek błyskawiczny,
 • przeniesienie zwłok (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło
  w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na ich wydanie,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenia incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane
  w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę lub
  w odległości od granic miasta do 20 km,
 • zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu,
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok,
 • wystawienie faktury za świadczone usługi dotyczące przewozu i przechowywania danych zwłok.
 1. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Zasięg terytorialny poszczególnych jednostek jest dostępny na stronie https://ostroleka.po.gov.pl/prokuratura3/mapa-zasiegu-terytorialnego/

 1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
 • Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:
  1. wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok
   jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia,
   w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok oraz dopuszczające pomieszczenia chłodni do ich przechowywania (załącznik nr 2);
  2. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co =  ————- x 100

C of

Co –  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of    –  cena badanej ofert

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.
 2. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 27 lipca 2020 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 1. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 w dniu 30 lipca 2020 r.
  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego,
 • faksem na nr 29 767 07 40
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego- pracownik prokuratury odbierze ofertę przy wejściu głównym, obok pomieszczenia ochrony.

Z uwagi na epidemię zaleca się złożenie ofert w sposób wskazany w pkt. 1)-3).

 1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2020 r. do 30 września 2021 r.
 • Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy
  w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: