Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników – wybór i unieważnienie.

PO VII WB 262.8.2020

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.8.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż w zakresie części I dokonano wyboru oferty wykonawcy:

ZOZ Celmed Sp z o.o. , Aleja Wojska Polskiego 22, 07-401 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w pozostałym zakresie z uwagi na brak ofert w części IV oraz brak ofert niepodlegających odrzuceniu w części III i V postępowania.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Załączniki: