Zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników II

PO VII WB 262.9.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi profilaktycznych badań lekarskich pracowników:
Część III: Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu – od dnia podpisania umowy do 30.03.2022 r.
Część IV: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku – od dnia podpisania umowy do 30.03.2022 r.
Część V: Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie – od dnia podpisania umowy do 30.03.2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy polegające przede wszystkim na:

a) wykonywaniu profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych,
b) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów określonych w Kodeksie Pracy i przepisach wykonawczych, stwierdzających:

  • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy, lub
  • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy,

c) przeprowadzanie badań kierowców oraz pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym,
d) i innych wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Pod pojęciem pracownika Zamawiający rozumie osoby przyjmowane do pracy, zleceniobiorców, stażystów oraz dotychczas zatrudnionych pracowników.

 Rodzaj badania Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu Prokuratura Rejonowa w Pułtusku Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie
Badania ogólne + wydanie orzeczenia 17 18 16
Badania okulistyczne + recepta na okulary 17 18 16
Badania laryngologiczne 2 2 1
Badania neurologiczne 2 2 1
Badania/konsultacje psychologiczne  dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych (zalecane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.) 7 10 6
EKG bez opisu 10 12 7
Poziom cukru 17 18 16
Spirometria 1 18 1
Cholesterol 7 10 6
Morfologia 7 10 6
OB 1 1 1
Lipidogram 1 10 1
RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego 2 2 2

Podane w tabeli liczby i rodzaje badań/ usług służą jedynie do porównania ofert. Zamawiający zapłaci za faktycznie zlecone przez lekarza medycyny pracy i wykonane badania, za niezrealizowane badania Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń.

II. Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

III. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

IV. Warunki wymagane od Wykonawców:

1) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru ZOZ (w zakresie części dotyczącej przedmiotu zamówienia) – oświadczenie;
2) posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w zakresie prowadzanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)- oświadczenie;
3) dołączenie do oferty aktualnego cennika usług medycznych z zakresu medycyny pracy;
4) zatrudnianie co najmniej jednego lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych;
5) wykonanie badań (konsultacji) w miejscowości będącej siedzibą danej jednostki prokuratury,
6) lekarz medycyny pracy świadczący usługę na rzecz Prokuratury nie może być sądownie karany oraz nie może toczyć się wobec niego postępowanie karne – oświadczenie.

V. Kryteria wyboru ofert: cena ofert – 100 %

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 100

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

VI. Sposób i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka;
  • poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl ;
  • faksu na nr 29 767 07 40 .

VI. Termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 21.02.2020 r

VII. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania, ew. uwagi należy przesłać pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl do godz. 09:00 w dn. 19.02.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Termin obowiązywania umowy: do 30 marca 2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ODO w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: