Wyjaśnienie dot. świadczenia usług z zakresu medycyny pracy

PO VII WB  262.8.2020
          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego 03 lutego br. postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie:
Czy w formularzu ofertowym w tabeli – w załączniku nr 1 w kolumnie „Zakres usługi – badania psychologiczne” należy wpisać cenę za wykonanie badań psychologicznych kierowców kategorii B?
Wyjaśnienie:
W tej pozycji, zgodnie z objaśnieniem zawartym w tabeli opisu przedmiotu zamówienia należy skalkulować cenę za badania/konsultacje psychologiczne dla osób zatrudnionych na stanowiskach decyzyjnych.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy przedłuża termin skalania ofert do dnia 12 lutego br. do godz. 10:00
Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.
Zastępca Prokuratora Okręgowego
w Ostrołęce
Anna Drewnowska