Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy – wybór oferty

PO VII WB 262.4.2020

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.4.2020 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy informuję, iż postępowanie w części I, III, IV i V zostało unieważnione. W części dot. świadczenia usług dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W częściach III – V postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert w tym zakresie.

W części II postępowania została wybrana oferta wykonawcy:
SPZZOZ w Ostrowi Maowieckiej ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100 pkt.

Załączniki: