Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt

PO VII WB 262.3.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora.

I. Opis przedmiotu zamówienia – zawarty w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

 • dołączenie do oferty wykazu dostaw. Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu dostaw druków, kopert na kwotę co najmniej 7.000 zł brutto oraz dołączyć dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 90%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 90

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

Termin realizacji dostawy– waga 20%

 • następnego dnia (roboczego) po otrzymaniu zapotrzebowania – 10 pkt
 • od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania – 5 pkt
 • 4 dni robocze po otrzymaniu zapotrzebowania – 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 4 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

V. Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub więcej części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

VI. Sposób przygotowania i składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 21 stycznia 2020 r. do godz. 09:00. Ofertę można:

 • złożyć osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37 (III piętro) lub przesłać pocztą,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl (skan oferty),
 • przesłać faksem na nr 29 767 07 40,

VIII. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2020 r.

IX. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ODO w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Załączniki: