Zaproszenie do złożenia oferty

PO VII WB 262.26.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki lotniczej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i ich rodzin do Petersburga.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1
 2. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 • Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:
 • wypełniony formularz ofertowy;
 • wykaz wykonanych świadczeń w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, polegającą na zorganizowaniu lotniczej wycieczki turystyczno-krajoznawczej, co najmniej 5 dniowej dla min. 20 osób wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi (np. referencje, dowód zapłaty + umowa);
 • wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
 • szczegółowy program wycieczki – zawierający daty, godziny odjazdów, przyjazdów do poszczególnych miejsc;
 • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej
  z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000 zł obejmujący czas wykonania przedmiotu zamówienia (kopię polisy lub dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia należy przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy).

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

 

C najn.

Co = ————- x 100

C of

gdzie:

Co           – ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

C of         – cena badanej oferty.

 1. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej bądź faksem.
 2. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00, 20.12.2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.
 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem nr 29 767 07 40 lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00, 17 grudnia 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła.
 • Termin wykonania zamówienia: 5 kolejnych dni w terminie 20 maja do 02 czerwca 2020 r. uwzględniających sobotę i niedzielę.
 1. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy
  w Ostrołęce.
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

Dorota Łada

 

Załączniki: