Zaproszenie do złożenia oferty na organizację wycieczki – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.24.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki lotniczej dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i ich rodzin do Petersburga w związku z otrzymanymi pytani wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
Czy Zamawiający mógłby dopuścić, żeby przesiadka w jedną stronę trwała 2 godziny 5 minut?

Pytanie 2:
Czy dopuszczacie Państwo, aby w drodze powrotnej przesiadka w Rydze wyniosła 2 godziny 35 minut?

Wyjaśnienie 1 i 2:
Zamawiający dopuszcza możliwość, by czas oczekiwania na kolejny lot w jedną ze stron został wydłużony do 2 godzin 35 minut.

 

Pytanie 3:
Czy potwierdzeniem należycie wykonanej usługi mogą być wydrukowane opinie z niezależnego forum turystycznego, jak również ze stron internetowych?

Wyjaśnienie 3:
Zamawiający wymaga, by potwierdzeniem należytego wykonania usługi organizacji wycieczki krajoznawczo-turystycznej 5 dniowej dla min. 20 osób, były:

  • referencje, opinie osób lub instytucji, dla których wycieczka spełniająca powyższe wymagania została zorganizowana, lub
  • dowody zapłaty wraz z umową, lub
  • wystawiona faktura wraz z dowodem wpłaty, lub
  • inne dowody potwierdzające należyte wykonanie usługi, z których Zamawiający może wyczytać takie informacje jak: jednoczesna liczba uczestników, rodzaj transportu, termin (liczba dni) wraz z dowodami uznania środków finansowych na koncie lub opiniami tych uczestników wycieczek,
  • a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów – oświadczenie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, dlaczego wymaganych dokumentów nie mógł uzyskać.

Same opinie ze stron internetowych, jak również opinie z niezależnego forum turystycznego nie będą uznawane za dowód należytego wykonania usługi.

 

Pytanie 4:
Czy oferta może zostać przygotowana w formie PDF w oddzielnym pliku, czy obligatoryjnie musi zostać zamieszczona w załączniku, który Państwo przygotowaliście?

Wyjaśnienie 4:
Oferta może być przygotowana w formie PDF w oddzielnym pliku na druku formularza ofertowego stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia oferty. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.

 

Pytanie 5:
Jak liczna może być grupa?

Wyjaśnienie 5:
Zamawiający szacuje, że łączna liczba uczestników może wynieść 30 osób. Minimalna liczba to 20 osób.

 

Pytanie 6:
Czy w grupie będą znajdować się dzieci?

Wyjaśnienie 6:
Uczestnicy będą osobami pełnoletnimi.

 

Zamawiający zmienia treść zaproszenia do złożenia oferty w pkt. VII, wzór umowy oraz formularz ofertowy w zakresie terminu realizacji wycieczki na: 5 kolejnych dni w terminie od 27 maja 2020 r. do 09 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem soboty i niedzieli.

Zmawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 10:00.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki: