Zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę konserwacji regałów jezdnych archiwalnych

PO VII WB 262. .2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę konserwacji regałów jezdnych archiwalnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie konserwacji regałów jezdnych, archiwalnych w następujących lokalizacjach:

  1. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19: 14 sztuk regałów jezdnych podwójnych o łącznej długości 52,80 mb.
  2. Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7: 7 sztuk regałów jezdnych podwójnych o łącznej długości 32,90 mb.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

a) przegląd stanu ogólnego regałów;
b) sprawdzenie i regulacja kół jezdnych, kół napędowych i przekładni zębatych;
c) sprawdzenie stopnia zużycia szyn jezdnych;
d) sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich łożysk;
e) ewentualne uzupełnienie drobnych elementów regałów (zaczepy, śruby, odboje itp.) i innych elementów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie regałów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • wykonawca jest obowiązany posiadać w profilu swojej działalności usługi polegające na montażu, konserwacji bądź produkcji regałów jezdnych – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający powyższy warunek.

IV. Kryteria wyboru ofert: cena – 100%.

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 100

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF) bądź osobiście.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 15 listopada 2019 r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji: do 06 grudnia 2019 r.

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: