Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków

PO VII WB 262.21.2019
ZAPYTANIE  OFERTOWE
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego.
I. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

CPV: 90919200-4- usługi sprzątania biur
90911300-9- usługi czyszczenia okien
90620000-9 – usługi odśnieżania
77314100-5- usługi w zakresie trawników
77342000-9- przycinanie żywopłotów
II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp
III. Warunki wymagane od Wykonawców:
 zobowiązanie się do zatrudnienia osoby realizującej usługi sprzątania na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu (nie dot. cz. II-V),
 dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 dołączenie do oferty wykazu sprzętu i środków, które będą wykorzystywane podczas realizacji umowy (nie dotyczy części II-V postępowania),
 w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo.
IV. Kryteria wyboru ofert: cena – waga 100%.
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
           C najn.
Co =  ————- x 100 pkt
.             C of
gdzie:
Co        –  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.  –  najniższa cena oferty spośród nie podlegających  odrzuceniu,
C of      – cena badanej oferty.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin budynków w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Oględziny możliwe będą w dniach 25, 28, 29 października br. w godz. 08:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 29 767 07 37.
V.     Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.
VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (zał. nr 1) pocztą elektroniczną, poczta tradycyjną, faksem bądź osobiście.
VII. Termin i miejsce składania ofert: do  godz. 10:00 w dniu 30 października 2019 r.
 osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pokój nr 37,
 pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl
 lub faksem na nr  29 767 07 40.
VIII. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w części I w zakresie usługi sprzątania zobowiązany będzie do przekazania do wglądu Zamawiającemu do dnia 20 grudnia 2019 r. umowy o pracę oraz informacje o osobie z krajowego rejestru karnego.
IX. Termin realizacji usługi: od 15.11.2019. – 31.12.2020 r.
X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce.
 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. z 2016r)
 poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
.
.
Prokurator Okręgowy w Ostrołęce
                      Dorota Łada

 

 

Załączniki: