Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

dot. PO VII WB 233.10.2019

Informacja
o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017r., poz.729), Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, darowizny bądź likwidacji.

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr I do niniejszej informacji.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

Zagospodarowanie zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom,
2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1,
3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1 -2,
4. likwidację poprzez utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr I mogą składać pisemne oferty cenowe zawierające:

a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych- nazwisko, imię ,dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek — nazwę, adres siedziby i telefon kontaktowy,
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą zakupu,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego i warunki jej zapłaty

Jednostki wymienione w S 38 ust. I i ust. 2 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego „mienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w S 38 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej ze wskazanego wykazu.

Jednostki wymienione w S 39 ust. 1 oraz S43 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego „mienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski, zawierające wszystkie elementy i informacje wymienione w S 39 ust. 4 ww. Rozporządzenia oraz wskazanie przedmiotów z podaniem liczby porządkowej przypisanej w wykazie.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy przesyłać na adres email: ksiegowosc@ostroleka.po.gov.pl do dnia 13 września 2019 r. do godz. 1200

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

Oględzin składników majątku można dokonać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 w terminie do 12 września 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela :
Marzena Komosińska tel. 29 767 07 36

Prokurator Okręgowy
Dorota Łada

Uwaga:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu rozpatrzenia oferty.
2. Administratorem danych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej ostroleka.po.gov.pl w zakładce „Rodo”

Załączniki: