Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.18.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników czy też rozkład tzw. minucji itp.)?

Wyjaśnienie 1:
Zamawiający nie wyraża zgody. Usługa ma być realizowana przy użyciu kart sportowych.

 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 5 ust. 2 Umowy w ten sposób, że zapłata kary umownej przez Wykonawcę będzie możliwa dopiero po upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonego naruszenia?

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacją paragrafu 5 ust. 2 umowy. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonego naruszenia przed nałożeniem kary umownej.

 

Pytanie 3:
Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 5 ust. 3 Umowy które to zdanie w obecnej formie jest sformułowane w ocenie Wykonawcy w sposób niepoprawnie stylistycznie, przez co może rodzić problemy interpretacyjne?

Wyjaśnienie 3:
Zamawiający zmienia § 5 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku opóźnienia w opłacaniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia w opłacaniu faktur”.

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: