Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych

PO VII WB 262.18.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart sportowych dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego oraz ich dzieci.

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

I. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

II. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

  • lista obiektów dostępnych w ramach kart sportowych w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie;
  • cennik kart sportowych Wykonawcy (innych niż wskazane w formularzu cenowym).

III. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 70%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 70

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

Liczba obiektów – waga 30%
Wykonawca udostępniający obiekty sportowo-rekreacyjne na każdy rodzaj imiennej karty sportowej w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku, Wyszkowie

  • w liczbie co najmniej 3 obiektów w każdym z miast otrzyma 30 pkt,
  • w liczbie 2 obiektów w każdym z miast otrzyma 15 pkt,
  • w liczbie 1 obiekt w każdym z miast otrzyma 0 pkt,

Dodatkowe atrakcje w ramach uczestniczenia

Oferta Wykonawcy, który nie udostępni co najmniej 1 obiektu sportowego w ww. lokalizacjach zostanie odrzucona.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

IV. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem na nr 29 767 07 40 lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu
28.08.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.prokuratura.ostroleka.pl

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź faksem.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 30.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37, pocztą elektroniczną bpakula@prokuratuta.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

VII. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

VIII. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
  • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: