Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych – wyjaśnienie treści

PO VII WB 262.17.2019

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
Czy w związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę, zamawiający dopuszcza, aby godziny wypracowywane ponad normatyw godzin z etatu (168 RBG miesięcznie) mogły być wypracowywane przez pracowników w ramach umów cywilno – prawnych?

Wyjaśnienie 1:
Zamawiający zgodnie z zapisami ogłoszenia wymaga, aby osoby wykonujące obowiązki w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (tj. wszystkie osoby wykonujące bezpośrednią ochronę fizyczną w budynkach prokuratury).

 

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli tak to w jakim stopniu – lekki, umiarkowany, znaczny, schorzenia szczególne?

Wyjaśnienie 2:
Wykonawca ma dysponować osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie przewozu materiałów niejawnych i innych dokumentów?

Wyjaśnienie 3:
Zamawiający wymaga, aby przewóz materiałów niejawnych i innych dokumentów odbywał się bez udziału podwykonawcy.

 

Pytanie 4:
Czy zamawiający wymaga by przewóz materiałów niejawnych realizowany był zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadawania, przyjmowania, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu posiadania przez konwojenta broni palnej przy przewozie przesyłek zawierających informacje niejawne o klauzuli „tajne”?

Wyjaśnienie 4:
Zamawiający nie wymaga konwojowania dokumentów, jedynie ich przewóz przy obecności pracownika Zamawiającego.

 

Pytanie 5:
Czy zamawiający wymaga uwzględnienia w kalkulacji cenowej planowanej zmiany płacy minimalnej na 2020 rok, i czy brak uwzględnienia zmiany tej płacy w kalkulacji ze względu na fakt, iż na dzień składania ofert nie została przyjęta zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, spowoduje brak możliwości renegocjacji warunków umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku ?

Wyjaśnienie 5:
Zamawiający wymaga uwzględnienia propozycji przyjętej przez Radę Ministrów o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2.450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Z przepisów powszechnie obowiązujących wynika, że w przypadku, gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do dnia 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji – w 2020 r. jest to kwota 2450 zł. W dniu 14 sierpnia 2019 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Nie uwzględnienie przez wykonawcę powyższego w swojej kalkulacji nie zamyka drogi do negocjacji warunków umowy zawartej na czas dłuższy niż 12 miesięcy, ale osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami będzie także warunkowane wykazaniem okoliczności leżącymi po stronie wykonawcy, które uniemożliwiły kalkulacje wynagrodzenia w 2020 r. zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zamawiającego, tj. uwzględnienia stawki 2.450 zł jako płacy minimalnej.

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: