Ogłoszenie o zamówieniu świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych

PO VII WB 262.17.2019

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 

Wspólny Słownik Zamówień

CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie
CPV 79710000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

zatwierdził:

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: