Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego

PO VII WB 262.11.2019
Rej. zam. 11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego na okres 12 miesięcy.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedłużenie posiadanych licencji na oprogramowanie antywirusowe Eset Endpoint Antivirus Suite- 250 sztuk i dostawa 30 dodatkowych licencji Eset Endpoint Antivirus Suite na okres co najmniej 12 miesięcy na tym samym kluczu EAV********.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

 • złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym
  załącznik nr 1.

IV. Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 80%:

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 80

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

Dodatkowy okres licencji oferowany w ramach ceny przedmiotu zamówienia – waga 20%:

powyżej 3 miesięcy- 20 punktów
od 1 miesiąca do 3 miesięcy – 10 punktów
poniżej 1 miesiąca – 0 punktów

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z obu kryteriów.

V. Sposób składania ofert: osobiście, faksem, e-mailem.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00, w dniu 17 czerwca 2019 r.

 • osobiście w pokoju nr 37 Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19,
 • faksem na nr 29 767 07 40,
 • pocztą elektroniczną na adres bpakula@ostroleka.po.gov.pl

VII. Termin dostawy licencji: do 12 lipca 2019 r.

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

IX. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
 • w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Załączniki: