Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok

PO VII WB 262.10.2019
Rej. zam.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

część I: Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce.
część II: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.
część III: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz.
część IV: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu : powiat Maków Mazowiecki.
część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp Rodzaj usługi Cz. I Cz. II Cz. III Cz. IV Cz. V Cz. VI
1 Włożenie zwłok do worka 87 134 91 91 75 70
2 Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy 6865 20914 3232 3232 9368 6673
3 Przechowywanie zwłok (niezależnie od liczby dni)

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni

44 112 41 41 63 49

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi do kwoty określonej w umowie.

2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu – również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

 • przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do worka zamykanego na zamek,
 • przeniesienie zwłok (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na ich wydanie,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenia incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę lub w najbliższej odległości od granic miasta (do 10 km), w przypadku części IV na terenie miasta Maków Mazowiecki lub w najbliższej odległości od granic miasta (do 10 km),
 • zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu,
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok,
 • wystawienie faktury za świadczone usługi dotyczące przewozu i przechowywania danych zwłok.

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok oraz dopuszczające pomieszczenia chłodni do ich przechowywania (załącznik nr 2);

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 100

C of

Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej ofert

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 10 czerwca 2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 12 czerwca 2019 r.

 • w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37
 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert przesyła się na wniosek wykonawcy.

XI. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (w części III, IV) / od dnia 01.09.2019r. (w części I. II. V. VI.) do 31 sierpnia 2020 r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: