Komunikat Prasowy 5/2019

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce zakończyła postępowanie przygotowawcze wszczęte na skutek zawiadomienia prezydenta Miasta Ostrołęka Łukasza Kulik dotyczące zaistniałego od bliżej nieustalonego dnia do 27 listopada 2018r. narażenia pasażerów oraz kierowców MZK sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez dopuszczenie do ruchu autobusów o naganny, stanie technicznym w ramach komunikacji miejskiej świadczonej w na podstawie ustawy o transporcie zbiorowym oraz ustawy o samorządzie gminnym, tj. o czyn z art. 160 §1 k.k.

W toku prowadzonego dochodzenia przesłuchano w charakterze świadków kierowców autobusów, byłego Prezesa Zarządu Ryszarda Ch., Dyrektora ds. zaplecza technicznego, Krzysztofa K., brygadzistę Sławomira F. oraz innych pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce, w tym Andrzeja B.
W świetle zebranych dowodów osobowych oraz zgromadzonych dokumentów zarzuty zawarte z zawiadomieniu nie znalazły potwierdzenia. Pasażerowie przewożeni byli sprawnymi autobusami i nie byli narażeni na jakiekolwiek niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego stanu technicznego taboru MZK. Autobusy były sprawne technicznie. Kierowcy autobusów nie byli zmuszani do zaklejania kontrolek silnika i sytemu ABS, ani do wyjeżdżania w trasę niesprawnymi autobusami. Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika też, że kierowcy mieli obowiązek bieżącego zgłaszania wszystkich usterek, wpisywania ich do książki ewidencyjne. Obowiązek ten realizowany był na bieżąco, a zgłoszenia takie skutkowały skierowaniem pojazdów do naprawy. Zaklejanie kontrolek sygnalizacyjnych dotyczyło tylko jednego typu autobusów, a mianowicie pojazdów marki „Solbus”, w których zapalały się kontrolki informacyjne silnika oraz układu ABS pomimo, że zespoły te pracowały prawidłowo. Wyjaśniono, że była to usterka, z którą nie mógł poradzić sobie nawet serwis fabryczny.
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia wydano w dniu 28 marca 2019r. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Postanowienie nie jest prawomocne.