Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek

PO VII WB 262. 9.2019
Rej. Zam.9.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostawa pieczątek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce:

 1. w automatach samotuszujących wykonanych w technologii grawerowania laserowego w gumie,
 2. stempli z uchwytem wykonanych w technologii grawerowania laserowego w gumie,
 3. gumek wykonywanych w różnych rozmiarach do już posiadanych pieczątek, na podstawie złożonego przez Zamawiającego każdorazowo zamówienie częściowego z określonym wzorem pieczątki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tabeli formularza ofertowego. W przypadku konieczności dostawy pieczątek niewymienionych w formularzu, cena zostanie ustalona odrębnie zgodnie z aktualnym cennikiem wykonawcy. Koszty dostawy pieczątek ponosi Wykonawca. Liczba dostaw zależna będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.

CPV 301921538 – pieczątki z napisem
301921507 – datowniki

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert:
cena – waga 80 %

C najn.

Co = ————- x 80

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

termin realizacji dostawy– waga 20%

tego samego dnia lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania – 20 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania – 10 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania – 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

IV. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 11:00 w dniu 12 marca 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

V. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00, 15 marca 2019r.

 • osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • faksem na nr 29 767 07 40.

VI. Termin obowiązywania umowy: do 30 wrzesień 2020 r.

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Ostrołęce.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – tel. 29 767 07 55.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

Dorota Łada

Załączniki: