Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów.

PO VII WB 262.5.2019
Rej. zam.5.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów, kopiarek zgodnie z opisem zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów do drukarek, faksów, kopiarek oraz odbiór odpadów po tonerach.
Zamawiający wymaga, żeby oferowane tonery (oryginalne lub zamienniki) były fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty ich dostawy (rodzaj i liczba tonerów określona została w formularzu ofertowym). Tonery musza być zgodne z zaleceniami producentów wskazanych urządzeń. Przewidywana liczba dostaw – 8.
CPV 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów
CPV 30.19.21.13-6 wkłady drukujące

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • dokumenty potwierdzające, że oferowane zamienniki posiadają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 oraz ISO 19752;
  • aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) albo umowę lub porozumienie Wykonawcy z innym podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów po tonerach.

IV. Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 90%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

C najn.

Co = ————- x 90

C of

gdzie:
Co – ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. – najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of – cena badanej oferty.

Termin realizacji dostawy– waga 10%

a) dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 10 pkt
b) dostawa w terminie od 2 do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 5pkt
c) dostawa w terminie od 4 do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania – 0 pkt.

Oferta wykonawcy, który zadeklaruje dostawy przedmiotu zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, zostanie odrzucona.

V. Wykonawcy mogą kierować wnioski o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do godz. 12:00 w dniu 01 lutego 2019 r.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan oferty PDF) bądź faksem.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 05 lutego 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

VIII. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

IX. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

Załączniki: