ZMOWA PRZETARGOWA W SPRAWIE PRZETARGU NA AWOS-Y

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo prowadzone pod sygnaturą PO I Ds. 24.2018 dotyczące nieprawidłowości przy przetargu ogłoszonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Projekt, dostawę, instalację i uruchomienie operacyjnych automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotnisku w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu nawierzchni drogi startowej Ice-alert dla portów lotniczych w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie”.


Jak wynika z ustaleń śledczych w toku postępowania przetargowego doszło do naruszenia procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych. Naruszenia  procedur dotyczyły: braku prowadzenia postępowania przetargowego w sposób bezstronny i obiektywny, wadliwego i niepełnego opisu przedmiotu zamówienia  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, braku zapewnienia uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców i faworyzowania jednego z oferentów, niezasadnego przesuwania terminów składania ofert, udostępniania dokumentacji przetargowej osobom nieuprawnionym, utajnienia przed oferentami dokumentacji z przeprowadzonego dialogu technicznego oraz braku skorzystania w trakcie przetargu z pomocy specjalisty zamówień publicznych.
Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie przeciwko Januszowi Z., Rafałowi B. oraz Mieczysławowi O.
Wymienionym zarzucono tzw. zmowę przetargową [ art. 305 § 1k.k. ], czyli działanie na szkodę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie poprzez udaremnianie i utrudnianie przetargu prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.  Oskarżeni w okresie objętym zarzutem, tj. w okresie od września 2013r. do grudnia 2014r. pełnili w IMGW odpowiednio: Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, Zastępcy Dyrektora i Dyrektora IMGW Państwowy Instytut Badawczy.

Mieczysław O. został nadto oskarżony o złożenie fałszywego oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, tj. braku pozostawania z jednym  z oferentów w takich stosunkach faktycznych lub prawnych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do swojej bezstronności. Oskarżony zataił swoje powiązania i zaangażowanie na rzecz jednego z oferentów oraz kontaktów z podmiotem udostępniającym swoje zasoby.
Oskarżeni w toku śledztwa złożyli wyjaśnienia. Nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów”.