Strona główna

Strona 1 z 67  > >>

lis 20, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

 Ostrołęka, 20 listopada 2018 r.

PO VII WB 262.29.2018

Rej. zam.25.2018

                                                    WYKONAWCY                                                       

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

Ostrołęka, 20 listopada 2018 r.

 PO VII WB 262.29.2018

Rej. zam.25.2018

                                                    WYKONAWCY                                                       

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II.            Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.            Kryteria wyboru ofert:

 cena – waga  80 %

 

           C najn.

Co =  ------------- x 80

             C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

 

    termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

IV.            Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V.            Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 do dnia 23.11.2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI.            Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII.            Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r.

VIII.            Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

Dorota Łada

 

Zaproszenie 

Formularz

Wzór umowy

 

lis 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 25.27.2018
Rej. zam. 23.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wybrano ofertę wykonawcy

 

PO VII WB 25.27.2018
Rej. zam. 23.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na montaż i uruchomienie centrali telefonicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wybrano ofertę wykonawcy

Centrum Teleinformatyki Sp z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa

         Wykonawca spełnia warunki zapytania ofertowego. W oparciu o ustalone kryterium wyboru jest najkorzystniejszą ofertą -uzyskała 100 pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Punkty
1

Gawrex Kazimierz Gawryś , ul. Hallera 13 lok. 17, 07-410 Ostrołęka

62,63
2

Elmix ul. Kilińskiego 2A, 07-400 Ostrołęka

70,64
3

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

73,83
4

Telesis sp zoo, ul. Legionów 11, 505-200 Wołomin

98,64

 

 

 

 

 

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
   Anna Drewnowska

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

lis 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

Rozboje na stacjach benzynowych

 

W dniu 29 października 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Sierpcu akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., któremu zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw dotyczących napadów na stacje benzynowe KPN „Orlen”.

 

Rozboje na stacjach benzynowych

 

W dniu 29 października 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Rejonowego w Sierpcu akt oskarżenia przeciwko Leszkowi M., któremu zarzuca się popełnienie szeregu przestępstw dotyczących napadów na stacje benzynowe KPN „Orlen”. Jak ustalono w toku śledztwa oskarżony wchodził do budynku stacji, stosował przemoc wobec pracowników. W kilku przypadkach wykręcał im ręce, rzucał na podłogę, popychał. Zdarzało się, ze groził natychmiastowym użyciem przemocy. Podczas napadów rabunkowych posługiwał się przedmiotem przypominającym broń palną, którą kierował w stronę pokrzywdzonych. Po zastraszeniu pracowników zabierał pieniądze z kas fiskalnych. Leszek M. działał na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego. W okresie od grudnia 2017r. do maja 2018r. dopuścił się dwunastu rozbojów oraz trzech przestępstw gróźb karalnych kierowanych wobec pokrzywdzonych w celu zmuszenia ich do niepowiadamiania organów ścigania o dokonanych rozbojach i zapewnienia sobie bezkarności.
Wobec Leszka M stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

lis 14, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

ZMOWA PRZETARGOWA W SPRAWIE PRZETARGU NA AWOS-Y

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo prowadzone pod sygnaturą PO I Ds. 24.2018 dotyczące nieprawidłowości przy przetargu ogłoszonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Projekt, dostawę, instalację i uruchomienie operacyjnych automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotnisku w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu nawierzchni drogi startowej Ice-alert dla portów lotniczych w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie”.

ZMOWA PRZETARGOWA W SPRAWIE PRZETARGU NA AWOS-Y

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo prowadzone pod sygnaturą PO I Ds. 24.2018 dotyczące nieprawidłowości przy przetargu ogłoszonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Projekt, dostawę, instalację i uruchomienie operacyjnych automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotnisku w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu nawierzchni drogi startowej Ice-alert dla portów lotniczych w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie”.
Jak wynika z ustaleń śledczych w toku postępowania przetargowego doszło do naruszenia procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych. Naruszenia  procedur dotyczyły: braku prowadzenia postępowania przetargowego w sposób bezstronny i obiektywny, wadliwego i niepełnego opisu przedmiotu zamówienia  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, braku zapewnienia uczciwej konkurencji równego traktowania wykonawców i faworyzowania jednego z oferentów, niezasadnego przesuwania terminów składania ofert, udostępniania dokumentacji przetargowej osobom nieuprawnionym, utajnienia przed oferentami dokumentacji z przeprowadzonego dialogu technicznego oraz braku skorzystania w trakcie przetargu z pomocy specjalisty zamówień publicznych.
Akt oskarżenia skierowany został do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie przeciwko Januszowi Z., Rafałowi B. oraz Mieczysławowi O.
Wymienionym zarzucono tzw. zmowę przetargową [ art. 305 § 1k.k. ], czyli działanie na szkodę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie poprzez udaremnianie i utrudnianie przetargu prowadzonego na podstawie Prawa Zamówień Publicznych.  Oskarżeni w okresie objętym zarzutem, tj. w okresie od września 2013r. do grudnia 2014r. pełnili w IMGW odpowiednio: Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu, Zastępcy Dyrektora i Dyrektora IMGW Państwowy Instytut Badawczy.

Mieczysław O. został nadto oskarżony o złożenie fałszywego oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, tj. braku pozostawania z jednym  z oferentów w takich stosunkach faktycznych lub prawnych, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do swojej bezstronności. Oskarżony zataił swoje powiązania i zaangażowanie na rzecz jednego z oferentów oraz kontaktów z podmiotem udostępniającym swoje zasoby.
Oskarżeni w toku śledztwa złożyli wyjaśnienia. Nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów”.

lis 14, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

Brutalne zabójstwo wyjaśnione

 

Pod koniec października 2018r. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wraz z miejscową Komendą Powiatową Policji ustaliła sprawców zabójstwa, zaginionego we wrześniu 2016r. Stefana T.

Brutalne zabójstwo wyjaśnione

 

Pod koniec października 2018r. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku wraz z miejscową Komendą Powiatową Policji ustaliła sprawców zabójstwa, zaginionego we wrześniu 2016r. Stefana T. W toku czynności procesowych ustalono, że we wrześniu 2016r, pokrzywdzony zamieszkiwał wspólnie z Agnieszką L. i Grzegorzem W z miejscowości K., gm. Pokrzywnica. Do miejsca jego zamieszkania przyszli Arkadiusz Z. i Ariel T., dołączył do nich Daniel G. Pokrzywdzony Stefan T. nie chciał wpuścić ich do środka, więc mężczyźni siłą wdarli się do wnętrza budynku. Zaczęli go szarpać i wyzywać. W trakcie szamotaniny Daniel G. ugodził go nożem, a następnie razem z Arkadiuszem Z. i Arielem T. bili go pięściami i kopali po głowie i całym ciele. Następnie otworzyli okno i wyrzucili Stefana T. na tył budynku. Tam przy użyciu paska do spodni i sznurka przywiązali go w pasie i zaciągnęli do pobliskiego lasu. Ciało pokrzywdzonego wrzucili do błotnistego rowu i skakali po nim, by wcisnąć ciało w ziemię. Wrócili do domu Stefana T. i dokładnie sprzątnęli miejsce zbrodni. Pomimo ustalenia sprawców zabójstwa Stefana T., nadal nie odnaleziono jego ciała.

Arkadiuszowi Z., Arielowi T. oraz Danielowi G. przedstawiono zarzut zbrodni zabójstwa Stefana T., czyli art. 148 § 1 k.k., za które grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Na skutek wniosku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku wobec sprawców zabójstwa Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Świadkom całego zdarzenia, tj. Agnieszce L. i Grzegorzowi W., przedstawiono zarzut niepowiadomienia organów powołanych do ścigania przestępstw o popełnionym zabójstwie Stefana T., za który grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Nadal trwają intensywne czynności procesowe mające na celu odnalezienie ciała Stefana T.

Strona 1 z 67  > >>Następna strona: Status prawny