Strona główna

Strona 1 z 60  > >>

lip 19, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 29

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od 11 do 17 lipca 2018r. w miejscowości W. gm. Nasielsk nieumyślnego spowodowania śmierci Marty B. [ 71l. ], tj. o czyn z art. 155k.k....

KOMUNIKAT PRASOWY 29

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od 11 do 17 lipca 2018r. w miejscowości W. gm. Nasielsk nieumyślnego spowodowania śmierci Marty B. [ 71l. ], tj. o czyn z art. 155k.k.
Zaginiecie Marty B. zostało zgłoszone przez rodzinę w nocy z 11 na 12 lipca 2018r. Przeprowadzona akcja poszukiwawcza doprowadziła do ujawnienia zwłok, o czym w dniu 17 lipca 2018r. została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Ciało Marty B. odnaleziono w pobliżu miejsca zamieszkania w miejscowości W. Pokryte było warstwą ziemi. Na miejscu znalezienia zwłok, z udziałem prokuratora, przeprowadzono oględziny miejsca ich ujawnienia oraz przesłuchania osób, które ujawniły zwłoki, w tym syna pokrzywdzonej.
Jak ustalono, w dniu 11 lipca 2018r. w miejscu znalezienia zwłok były prowadzone prace ziemne związane z wyrównaniem terenu i nawożeniem ziemi. Pokrzywdzona prawdopodobnie udała się na teren, gdzie były prowadzone prace ziemne.
W dniu 19 lipca 2018r. została przeprowadzona sekcja zwłok Marty B. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zgonu było uduszenie w wyniku przysypania ziemią.

lip 19, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT  PRASOWY 28

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko adwokatowi...

 

KOMUNIKAT  PRASOWY 28

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko adwokatowi, prowadzącemu indywidualną praktykę adwokacką w Ostrołęce. Wymieniony ma status podejrzanego, przedstawiono mu zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad partnerką. Do zdarzenia dochodziło w okresie od 2013r. do lipca 2018r. w Ostrołęce. Nadto w nocy z 10 na 11 lipca 2018r. mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu dotkliwie pobił kobietę przy użyciu metalowego przedmiotu, czym spowodował u niej obrażenia ciała powodujące chorobę realnie zagrażającą życiu. Pokrzywdzona obecnie przebywa w szpitalu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Postanowieniem z dnia 13 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. 
 

lip 17, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, 17 lipca 2018r.

PO VII WB 262.21.2018
Rej. zam.20.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na   roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

 

Ostrołęka, 17 lipca 2018r.

PO VII WB 262.21.2018
Rej. zam.20.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na   roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 - „Opis techniczny robót remontowych wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie”.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest użycie produktów wskazanych w ww. opisie. Materiały porozbiórkowe stalowe należy przekazać do recyklingu, pozostałe do utylizacji lub na wysypisko odpadów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:

  • do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  • do oferty należy dołączyć wykaz robót stanowiący załącznik nr 2 -  o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlanych polegających na naprawie,  wykonaniu elewacji, naprawie bądź wykonaniu podestu tarasu,
  • kosztorys robót,
  • zapewnienie kierownika budowy (uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej we właściwej OIIB należy przedłożyć przed podpisaniem umowy).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo. 
Dołączone do oferty dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

IV. Kryteria wyboru ofert: 
     cena – waga 70%

           C najn.
Co =  ------------- x 70
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty 

gwarancja – waga 30%
     36 miesięcy - 0 pkt.
     od 37 miesięcy do 40 miesięcy – 5 pkt.
     od 41 miesięcy do 48 miesięcy – 15 pkt.
     od 49 miesięcy - 30 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu 20 lipca 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VII. Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z miejscem wykonywania robót. Oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 29 7670738 w dniach 17-20 lipca 2018r. w godz. 8:00-15:00.

VIII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 23 lipca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem 29 767 07 40.

IX. Termin wykonania: do 30 października 2018 roku

X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
        w Ostrołęce

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz robót
3. Wzór umowy
4. Opis techniczny
5. Przedmiar 

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załączniki.zip

 

 

 

lip 13, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 27

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko trzem sprawcom pobicia pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu...

 

Komunikat Prasowy 27

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko trzem sprawcom pobicia pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, tj. Amadeuszowi K., Damianowi B. i Łukaszowi R., które miało miejsce w dniu 8 lipca 2018.r. przed jednym ze sklepów spożywczych na terenie miasta. Podejrzani zachowaniem swoim spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia na okres powyżej 7 dni. Zachowanie podejrzanych zakwalifikowane zostało jako działanie chuligańskie. Na wniosek Prokuratury wobec wszystkich został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat

lip 12, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 26

 

W dniu 6 lipca 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw związanych z czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, handlu ludźmi oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem.

 

Komunikat Prasowy 26

 

W dniu 6 lipca 2018r. Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia w sprawie szeregu przestępstw związanych z czerpaniem korzyści majątkowych z prostytucji, handlu ludźmi oraz pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem.
Akt oskarżenia był wynikiem śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Radomiu Wydział w Ostrołęce pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Akt oskarżenia skierowany został przeciwko 5 mieszkańcom Ostrołęki i okolic.
Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw:
– handel ludźmi,
– pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem,
– czerpania korzyści z nierządu i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu, w tym czerpanie korzyści z nierządu osoby małoletniej,
– zmuszania do prostytucji,
– doprowadzania do wykonywania innych czynności seksualnych.
Łączna wartość korzyści majątkowych uzyskanych przez oskarżonych z przestępstw wynosi ponad 400 tyś zł. Wobec trzech oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec dwóch oskarżonych dozór policji.
Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeden z oskarżonych dopuścił się zarzucanych mu czynów w warunkach multirecydywy.

Strona 1 z 60  > >>Następna strona: Status prawny