Strona główna

Strona 1 z 52  > >>

mar 20, 2018
Kategoria: Oferty pracy

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego
z dnia 19 marca 2018 roku

 

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego
z dnia 19 marca 2018 roku

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838)

ogłasza konkurs sygn. PO IV WOS 1111.1.2018 
na dwa stanowiska asystenta prokuratora w  jednostkach prokuratury w Ostrołęce
oraz jedno stanowisko asystenta prokuratora  w jednostce prokuratury w Wyszkowie

          Do podstawowego zakresu zadań na tym stanowisku będzie należało wykonywanie czynności wskazanych w art. 175 § 2 i 3  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.).

          Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni spełniać kryteria określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. 2017r.,  poz. 1767).

          Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19. Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora (kandydaci) składają zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838), osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) – w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. - Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

          Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

          Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu, będą umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w poniżej wskazanych terminach:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych przystąpienia do konkursu w terminie do dnia 10 maja 2018 roku;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego - w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
3) rozmowy kwalifikacyjnej - w dniach 28 i 29 maja 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
Kandydaci przystępujący do kolejnych etapów konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

          Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określone są w § 7-11 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838).

          Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów – zostaną zamieszczone w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

mar 16, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W.

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W. podejrzanym o to, że w dniu 8 marca 2018r. w Makowie Mazowieckim, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, dokonali rozboju na osobie Adama W. w ten sposób, że używając przemocy w postaci zadawania mu uderzeń rękami po głowie i całym ciele oraz duszeniu, doprowadzili go do stanu nieprzytomności, a następnie zabrali mu w celu przywłaszczenia lodówkę i telefon komórkowy marki Akai o łącznej wartości 380 złotych, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. Sąd Rejonowy w Przasnyszu w dniu 10 marca 2018r. na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

mar 15, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Tomasz Wielgat

 

 

Imię i nazwisko:

Tomasz Wielgat

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Kazimierz

Data i miejsce urodzenia:

12 października 1975r., Łochów

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Nasielsk, ul. Warszawska 25 m. 11

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1a kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1Ds 780.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

mar 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.11.2018
Rej. Zam. 10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

 

PO VII WB 262.11.2018
Rej. Zam. 10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
          Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 zgodnie z poniższym wykazem.

Lp
Asortyment
 
Szt.
 
1
2
3

1.      *

Projektor Infocus IN119HDX
1

2.      *

UPS APC BX500CI
2

3.      *

Drukarka HP M402dn
4

4.      *

Drukarka HP M12a
8

5.       

Akumulator 12 V 7 Ah
3

6.       

Akumulator 12 V 5 Ah
3

7.       

DDR4 4GB
3

8.      *

Mysz Logitech M310
6

9.       

Patchcord CAT 6 e 10 m
2
10.  
Płyty DVD
150
11.  

Koperty do płyt z okienkiem (1 op=100 sztuk)

4 op.
12.  
Listwa zasilająca 5GN 5m
3
13.  
Listwa zasilająca 5GN 3m
4
14. *
Słuchawki A4Tech hs50
1

 

*Wymagana co najmniej 24 miesięczna gwarancja. Sprzęt powinien spełniać normy Energy Star oraz posiadać certyfikat CE.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.   

IV. Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Obliczenie punktów:
          Kryterium cena - waga 100%

                    C najn.
        Co =  ------------- x 100
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

V. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do godz. 09:00 19 marca 2018 r na adres email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VIII. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00, 22 marca 2018 r.

- osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,
- pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,
- faksem na  fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 05 kwietnia 2018r.

VIII. Warunki płatności: do 14 dni od daty odbioru jakościowego doręczonego sprzętu.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Formularz ofertowy.docx
Umowa.docx
Zapytanie ofertowe i załączniki.pdf

 

mar 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.8.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuraturach rejonowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

 

PO VII WB 262.8.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuraturach rejonowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-362 Warszawa,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała 100,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

Strona 1 z 52  > >>Następna strona: Status prawny