Strona główna

Strona 1 z 35  > >>

sty 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
         w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 13 stycznia 2017r.

PO III G 262.1.2017
Rej. zam. 1 .2017

Zaproszenie do złożenia oferty

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora.

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
         w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 13 stycznia 2017r.

PO III G 262.1.2017
Rej. zam. 1 .2017

Zaproszenie do złożenia oferty

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora.

I. Opis przedmiotu zamówienia – zawarty w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

- dołączenie do oferty wykazu dostaw. Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu dostaw druków, kopert na kwotę co najmniej 12.000 zł brutto oraz dołączyć dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena - waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
 
                  C of

gdzie:
Co             -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.      -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of           -  cena badanej oferty.

Termin realizacji dostawy – waga 20%

- następnego dnia (roboczego) po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
- od 2 do 4 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
- od 5 do 8 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 8 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

V. Sposób przygotowania i składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 18 stycznia  2017r. Ofertę można:

- złożyć osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34 (III piętro) lub przesłać pocztą, 
- przesłać pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl (skan oferty),
- przesłać faksem na  fax. 29 767 07 40.VI. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2017 r. 

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Załącznik:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wzór umowy.docx

Zaproszenie do złozenia oferty.pdf

 

 

sty 4, 2017
Kategoria: Listy gończe

 

 Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Karol Wysocki

 

Imię i nazwisko:

Karol Wysocki

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Sławomir

Data i miejsce urodzenia:

12 października 1987r., Ostrów Mazowiecka

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Pasterska 41

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 286 § 1 kk,

art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,

art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1 Ds 483.2016  Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Maz.
 

 

sty 2, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

   Komunikat Prasowy 42

 

 Prokuratura Okręgowa informuję, iż w dniu 27 grudnia 2017r. do Sąd Rejonowy w Kętrzynie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi M.

 

 Komunikat Prasowy 42

 

 Prokuratura Okręgowa informuję, iż w dniu 27 grudnia 2017r. do Sąd Rejonowy w Kętrzynie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi M. oskarżonego o dopuszczenie się oraz usiłowanie dopuszczenia się łącznie wobec ośmiu małoletnich poniżej 15 roku życia innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 13§ 1 k.k. w zw. z art. 200 § 1 k.k. i art. 200 § 1 k.k. Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia dochodziło w latach 1997-1998 oraz w roku 2011 i 2012. 

sty 2, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

     Komunikat Prasowy 41

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję o umorzeniu śledztwa w sprawie:

I. dopuszczenia się w okresie od 2010 rdo 12 kwietnia 2012 rw G. gm. K. wobec małoletnich poniżej 15 roku życia Pauliny W.Julii K.Patrycji K.Dominiki S., Łucji R, Karoliny B innej czynności seksualnej w postaci podglądania podczas przebierania się, pogłaskania po ramieniu i udzie, wycieraniu ręcznikiem brzucha, ramion, włosów, dotknięcia brzuchem podczas gry na keyboardzie, rozmów o konieczności zdjęcia ubrań i bielizny na wycieczce, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

   Komunikat Prasowy 41

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję o umorzeniu śledztwa w sprawie:

I. dopuszczenia się w okresie od 2010 r. do 12 kwietnia 2012 r. w G. gm. K. wobec małoletnich poniżej 15 roku życia Pauliny W., Julii K., Patrycji K., Dominiki S., Łucji R, Karoliny B innej czynności seksualnej w postaci podglądania podczas przebierania się, pogłaskania po ramieniu i udzie, wycieraniu ręcznikiem brzucha, ramion, włosów, dotknięcia brzuchem podczas gry na keyboardzie, rozmów o konieczności zdjęcia ubrań i bielizny na wycieczce, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

II. dopuszczenia się w okresie od 2010 r. do 12 kwietnia 2012 r. w G. gm. K. wobec małoletniej poniżej 15 roku życia Hanny K. bliżej nieokreślonej innej czynności seksualnej, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.

III. w dniu 7 kwietnia 2012r. w G. dopuszczenia się wobec małoletniej poniżej 15 roku życia Klaudii P. innej czynności seksualnej, tj. podczas przymierzania komży w kościele dotknięcia małoletniej za pośladek, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

IV. w bliżej nie ustalonym czasie nie później niż do 12 kwietnia 2012r. w G. w budynku plebanii dopuszczenia się wobec nie letniej poniżej 15 roku życia Judyty Ż. innej czynności seksualnej w postaci przytulenia i dotknięcia za pośladek, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k

V. kierowania gróźb karalnych w kwietniu 2012 r. w G. wobec Krystyny B., tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.

VI. dopuszczenia się w okresie 1998 r. do 1999 r. w B. gm. O. wobec małoletniej poniżej 15 oku życia Agaty L. - S. innej czynności seksualnej w postaci dotykania jej ramienia, zabrania jej łańcuszka z szyi i w zamian za odzyskanie łańcuszka proponowanie pocałunku, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec przedawnienia karalności, na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.

VII. dopuszczenia się w okresie 1999 r. w B. gm. O. wobec małoletniej poniżej 15 roku życia Małgorzaty L. innej czynności seksualnej poprzez próbę nawiązania kontaktu cielesnego z małoletnią w wyniku czego doszło do dwukrotnego dotknięcia kolana małoletniej, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 200 § 1 k.k. - wobec przedawnienia karalności, na podstawie art. 17 § l pkt 6 k.p.k.

VIII. dopuszczenia się w okresie 1999r. w B. gm. O. wobec małoletniej poniżej 15 roku życia Alicji W. innej czynności seksualnej poprzez zabranie małoletniej do oddzielnego pomieszczenia, gdzie złapał ją za prawe kolano i dotykał jej ucha, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. - wobec przedawnienia karalności, na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k

gru 29, 2016
Kategoria: Listy gończe

     

 Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Marek Aptacy

 

     

Imię i nazwisko:

Marek Aptacy

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Czesław

Data i miejsce urodzenia:

23 września1985., Myszyniec

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

12-114 Rozogi, ul. XX lecia PRL 9

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

2Ds 184/14  Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce
 

 

Strona 1 z 35  > >>Następna strona: Status prawny