Strona główna

Strona 1 z 52  > >>

lip 21, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.23.2017
Rej. zam.20.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

 

PO VII WB 262.23.2017
Rej. zam.20.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Pułtusku na terenie gmin:

część 1: Nasielsk, Winnica, Świercze
część 2: Karniewo, Gzy, Obryte, Zatory oraz gminy i miasta Pułtusk

oraz poza ich obszarem.

Tabela: Liczba i rodzaje usług – część 1 Gmina Nasielsk, Winnica, Świercze

Tabela: Liczba i rodzaje usług – część 2 Gmina Karniewo, Gzy, Obryte, Zatory oraz gminy i miasta Pułtusk

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

Postępowanie prowadzone jest w częściach. Wykonawca składa ofertę na  wybraną część postępowania.1. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca zapewni nr tel. na który można dzwonić całodobowo w celu wezwania go na miejsce zdarzenia.

2. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia prokuratora.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1,5 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

4. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

5. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

- przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
- dojazd na miejsce zdarzenia,
- odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu
i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
- włożenie zwłok do worka,
- przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
- włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
- przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
- zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
- przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
- dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenia incydentalne),
- pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku,
- zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.
- zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

6. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok (załącznik nr 2);

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

           Cena- waga 100%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                  
                   C najn.
        Co =  ------------- x100
                    C of

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of    -  cena badanej ofert

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do 25 lipca 2017r.  do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  do 28 lipca 2017r. do godz. 12:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a

- osobiście,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
- pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
- faksem na nr 29 767 07 40.

X. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2017r.  do 31 sierpnia 2018r.

XI. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

Załączniki.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf

lip 20, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 47

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie nadzoruje śledztwo przeciwko trzem obywatelom Gruzji: Zviadi J. [40 lat], Shalva K. [35 lat], i Valeriane S. [32 lata]...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 47

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie nadzoruje śledztwo przeciwko trzem obywatelom Gruzji: Zviadi J. [40 lat], Shalva K. [35 lat], i Valeriane S. [32 lata], podejrzanym o dopuszczenie usiłowania kradzieży z włamaniem na terenie Wyszkowa.
Zviadi J. [40 lat], Shalva K. [35 lat], i Valeriane S. [32 lata] w dniu 6 czerwca 2017r. dwukrotnie usiłowali włamać się do mieszkań na terenie Wyszkowa. Przy użyciu wytrychów próbowali otworzyć zamki w drzwiach wejściowych, zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję funkcjonariuszy policji. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Wobec podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

lip 19, 2017
Kategoria: Listy gończe

 

  

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Mirosław Nakielski

 

 

 

     

Imię i nazwisko:

Mirosław Nakielski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Wacław

Data i miejsce urodzenia:

20 lipiec 1961r., Ostrołęka

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Zabiele Piliki 10 gm. Olszewo Borki

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 286 §1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1Ds.118.2016 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

lip 19, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

Komunikat  Prasowy 46

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem...

 

Komunikat  Prasowy 46

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z oferowaniem na pokazach, prezentacjach lub spotkaniach zakupu produktów w systemie sprzedaży ratalnej. Oferta kierowana była do osób starszych, które najczęściej telefonicznie, zapraszane były po odbiór wylosowanych przez nich nagród, na wykłady dotyczące zdrowego trybu życia lub na zabiegi rehabilitacyjne. Spotkania najczęściej organizowane były w lokalach, które na ich uczestnikach miały sprawiać wrażenie placówek medycznych. Spółki organizujące spotkania nie informowały zapraszanych osób, iż w rzeczywistości miały to być pokazy handlowe, w trakcie których przedstawiony był sprzęt do rehabilitacji, pościel, naczynia, odkurzacze oraz inne rzeczy. Prowadzący prezentację nie przedstawili jej uczestnikom cen poszczególnych artykułów, zasad ich zakupu oraz warunków nabycia artykułów w systemie ratalnym. Z uczestnikami spotkań zawierane były umowy zakupu w systemie ratalnym, przy czym przed podpisaniem umowy kupujący nie mieli możliwości zapoznania się z jej warunkami, a bardzo często nawet nie uświadamiali sobie tego, że podpisali umowę kupna. Osoby działające w imieniu spółki nie uwzględniały wniosków o odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży.
          Spotkania, pokazy lub prezentacje organizowane były na terenie całego kraju przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie różnie zorganizowanych spółek. Spółki takie po krótkim okresie działalności wykreślane były z Krajowego Rejestru Sądowego lub były przekształcane, utrudniając odstąpienie od umowy lub dochodzenia roszczeń. Bardzo często do odstąpienia od umowy dochodziło dopiero po interwencji Powiatowych lub Miejskich Rzeczników Konsumentów lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

lip 18, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.21.2017
Rej. zam.18.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, która spełnia warunki postawione przez zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:

 

PO VII WB 262.21.2017
Rej. zam.18.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka, która spełnia warunki postawione przez zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:

w kryterium cena 80,00 pkt.
w kryterium termin dostawy 20 pkt.
łącznie przyznano 100,00 pkt.

          Pozostali Wykonawcy otrzymali:
Bawi S.A. ul. Składowa 10, 15-399 Białystok
w kryterium cena 78,89 pkt.
w kryterium termin dostawy 20 pkt.
łącznie przyznano 98,89 pkt.


Zastępca Prokuratora Okręgowego
             w Ostrołęce

        Anna Drewnowska


Informacja o wyborze.pdf

 

 

Strona 1 z 52  > >>Następna strona: Status prawny