Strona główna

Strona 1 z 55  > >>

wrz 18, 2017
Kategoria: Ogłoszenia

Komunikat Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

 

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy – Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku).

 

Komunikat Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

 

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy – Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku).

          Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem w dniu 24 lipca 2017r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie podejmować na rzecz osób pokrzywdzonych – wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez te osoby pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.
         Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o. w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.
         W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, to jest do 2 listopada 2017r.
         Wierzytelności należy zgłaszać na ręce Sędziego Komisarza na adres:

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VI Wydział Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
sygn. akt VI GUp 146.17

wrz 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII G 262.28 .2017
Rej. Zam. 25.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

 

PO VII G 262.28 .2017
Rej. Zam. 25.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- dołączenie do oferty specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu umożliwiającą weryfikację jego zgodności z wymogami stawianymi w niniejszym zapytaniu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanych certyfikatów, gwarancji.

IV. Kryteria wyboru ofert: 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Obliczenie punktów:
     Kryterium cena- waga 100%

                     C najn.
        Co =  ------------- x 100
                     C of

gdzie:
Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of -  cena badanej oferty.

V. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do dnia 18 września 2017r do godz. 09:00 na adres email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VIII. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.

IX. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00, 21 września 2017 r.

- osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,
- pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,
- faksem na  fax. 29 767 07 40.

X. Termin realizacji zamówienia: do 10 października 2017r.

XI. Warunki płatności: do 30 dni od daty odbioru jakościowego doręczonego sprzętu.

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

     Dorota Łada

 

Załączniki.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf


wrz 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.17.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g pkt 1 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”  w nawiązaniu do informacji o wyborze najkorzystniejszej z dnia 06.09.2017 roku informuje,  że wykonawca MM Service Monitoring sp. z o.o. odstąpił od zawarcia umowy w zakresie części I, II i III. W związku z powyższym Zamawiający ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

PO VII WB 262.17.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g pkt 1 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”  w nawiązaniu do informacji o wyborze najkorzystniejszej z dnia 06.09.2017 roku informuje,  że wykonawca MM Service Monitoring sp. z o.o. odstąpił od zawarcia umowy w zakresie części I, II i III. W związku z powyższym Zamawiający ponownie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

w części I dot. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce przy ul. Rejtana 4 wybrano ofertę Wykonawcy

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Hubert Zaorski, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione w części I przez Zamawiającego oraz otrzymała
w kryterium doświadczenie 30,00 pkt
w kryterium cena  68,08 pkt
razem 98,08 pkt.

w części II: dot. Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 2

Agencja Ochrony Osób i Mienia Grom Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 30,00 pkt
w kryterium cena  67,37 pkt
razem 97,37 pkt.

w części III: dot. Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6,

Agencja Ochrony Osób i Mienia Grom Sp z o.o. ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:
w kryterium doświadczenie 30,00 pkt
w kryterium cena  67,96 pkt
razem 97,96 pkt.

 

         Prokurator
Prokuratury Okręgowej
      Ewa Sołodyna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

wrz 12, 2017
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Jan Renik

 

 

Imię i nazwisko:

Jan Renik

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Mieczysław

Data i miejsce urodzenia:

6 maja 1967r., Grądy

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

03-968 Warszawa, ul. Saska 4 m. 107

Zawód:

elektromonter

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

2 Ds. 105/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

wrz 11, 2017
Kategoria: Listy gończe

 

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Piotr Malinowski

 

 

Imię i nazwisko:

Piotr Malinowski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Wiesław

Data i miejsce urodzenia:

27 sierpnia 1983r., Słupsk

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Słupsk, ul. Stanisława Konarskiego 12m. 12

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 190 § 1 kk, art. 191a § 1 kk, art. 207 § 1 kk i art. 153 § 1 kk  i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 2 Ds. 151.2017  Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowiecki

 

Strona 1 z 55  > >>



Następna strona: Status prawny