Strona główna

Strona 1 z 72  > >>

sty 11, 2019
Kategoria: Listy gończe

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Aleksandra Gers

 

  

Imię i nazwisko:

Aleksandra Gers

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Czesław

Data i miejsce urodzenia:

10.06.1948r.; Durlasy

Obywatelstwo:

Polska

Ostatni adres zamieszkania:

Durlasy 68, gm. Lelis

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawnaczynu:

art. 286 § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 2 Ds. 959.2016 Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce

 

sty 8, 2019
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.1.2019

Informacja

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 03.01.2019 r. nr jw. na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

 

PO VII WB 262.1.2019

Informacja

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 03.01.2019 r. nr jw. na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Hurtownia Sprzedaż Kopert, Druki, Art. Papiernicze Kujbida Leszek
Przyprostynia, ul. Prandoty 41, 64-360 Zbąszyń

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
Introligatorstwo Janusz Zawadzki, Nowe Gorlice, ul. Trakt Grocholicki 60,  05-090 Raszyn: 88,07 pkt.

 

Informacja o wyborze.pdf

sty 4, 2019
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262. 2.2019
Rej. zam. 2.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 

PO VII WB 262. 2.2019
Rej. zam. 2.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

I. Opis przedmiotu zamówienia - zawarty w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • sporządzenie oferty zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
  • oferowane produkty muszą posiadać co najmniej dwunastomiesięczny okres przydatności do użycia licząc od dnia dostawy.

IV. Kryteria wyboru ofert:

cena – 80 %.
       Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

termin realizacji dostawy– waga 20%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF) bądź osobiście.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 08 stycznia  2019 r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji: do 31 grudnia  2019r.

VIII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce     

      Dorota Łada

 

Załącznik:
Formularz.docx
Zaprozenie i załączniki.pdf

sty 3, 2019
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.1.2019
Rej. zam. 1 .2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora.

 

PO VII WB 262.1.2019
Rej. zam. 1 .2019

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę wykazów, kopert oraz okładek do akt prokuratora.

I. Opis przedmiotu zamówienia – zawarty w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o  art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

  • dołączenie do oferty wykazu dostaw. Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu dostaw druków, kopert na kwotę co najmniej 14.000 zł brutto oraz dołączyć dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

IV. Kryteria wyboru ofert: 

Cena- waga 90%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                 
                   C najn.
        Co =  ------------- x 90
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

Termin realizacji dostawy– waga 20%

  • następnego dnia (roboczego) po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
  • od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 5 pkt
  • od 4 do 6 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 6 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

V.Sposób przygotowania i składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

VI.Termin i miejsce składania ofert: do 07 stycznia  2017r. do godz. 09:00.  Ofertę można:

  • złożyć osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34 (III piętro) lub przesłać pocztą,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl (skan oferty),
  • przesłać faksem na nr 29 767 07 40,

VI. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.

VII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Załączniki:

Załączniki.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf

gru 31, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 41

 

W dniu 27 grudnia br. Sąd Okręgowy w Ostrołęce na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie Marcina Adama O. uznając go za winnego, tego że 26 kwietnia 2017r. między godziną 22.00 a 24.00 w okolicy miejscowości Góra, gm. Goworowo działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia dokonał zabójstwa […]

 

KOMUNIKAT PRASOWY 41

 

W dniu 27 grudnia br. Sąd Okręgowy w Ostrołęce na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce wydał wyrok w sprawie Marcina Adama O. uznając go za winnego, tego że 26 kwietnia 2017r. między godziną 22.00 a 24.00 w okolicy miejscowości Góra, gm. Goworowo działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia dokonał zabójstwa […] w ten sposób, że zawiązał na szczeblu drabiny ambony myśliwskiej sznur z pętlą wisielczą, a następnie polecił ustalonej osobie podniesienie pokrzywdzonej, po czym osoba ta objęła rękami tułów pokrzywdzonej z jednoczesnym unieruchomieniem rąk opuszczonych wzdłuż ciała i podniosła ją do góry, wówczas stojąc na szczeblu drabiny założył pętlę wisielczą na szyję […], a ustalona osoba opuściła pokrzywdzoną ,w wyniku czego nastąpił zgon wymienionej w następstwie zadzierzgnięcia, przy czym czynu tego dopuścił się mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, tj. o czyn z art. 148 §1 k.k. w zw. z art. 31 §2 k.k. Za tak przypisany oskarżonemu czyn Sąd wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

Strona 1 z 72  > >>Następna strona: Status prawny