Strona główna

Strona 1 z 27  > >>

cze 22, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  Ostrołęka, 2016 – 06 – 22

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Ostrołęka, 2016 – 06 – 22

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016

                                                                                                                                

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż w związku z rezygnacją kandydatki Pani Pauliny Goliasz – na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce została wybrana Pani Krystyna Zawojek.

 Niniejszy komunikat podlega publikacji  na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl.

Prokurator Okręgowy

                                                                              Dorota Łada

cze 17, 2016
Kategoria: Oferty pracy

Ostrołęka, 2016 – 06 – 17

Komunikat
dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:
sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygnatura PO I K 1113.2.2016 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku praktycznego sprawdzianu umiejętności, oceniając w szczególności umiejętności kandydatek dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego nabór dotyczył.

 

Ostrołęka, 2016 – 06 – 17

Komunikat
dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:
sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

Sygnatura PO I K 1113.2.2016 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po przeprowadzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku praktycznego sprawdzianu umiejętności, oceniając w szczególności umiejętności kandydatek dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego nabór dotyczył.
– na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce została wybrana Pani Paulina Goliasz. 

          Niniejszy komunikat podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. 

 

Prokurator Okręgowy

     Dorota Łada

cze 3, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  Ostrołęka, 2016 – 06 – 03

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016                                                                                                                 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po wstępnej selekcji zgłoszeń na wolne stanowisko pomocnicze: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do przedstawienia swoich kandydatur podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone następujące osoby:

 Ostrołęka, 2016 – 06 – 03

Komunikat

dotyczący naboru na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce

 Sygnatura PO I K 1113.2.2016                                                                                                                 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż po wstępnej selekcji zgłoszeń na wolne stanowisko pomocnicze: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce do przedstawienia swoich kandydatur podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostały zaproszone następujące osoby:

Częścik Bogusława,

Goliasz Paulina,

Mierzejewska Anna,

Rakowiecka Natalia,

Skowrońska Karolina,

Wołosz Małgorzata,

Zawojek Krystyna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  w dniu 9 czerwca 2016  roku o godzinie 10:00.

Osoby zaproszone powinny zabrać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku wątpliwości kontakt pod nr tel. 29 767 07 28.

 

                                                                       Prokurator Okręgowy

                                                                              Dorota Łada

maj 9, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż unieważnia postępowanie nr jw. na usługę implementacji w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce kompensatora mocy biernej.  

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
            w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 9 maja 2016r.

PO III G 212.12.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż unieważnia postępowanie nr jw. na usługę implementacji w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce kompensatora mocy biernej.

 

Prokurator Okręgowy

      Dorota Łada

 

PO III G 212.12.2016.pdf

 

maj 5, 2016
Kategoria: Oferty pracy

 Ostrołęka, 2016 – 05 - 04

Sygnatura konkursu  PO I K 1113.2.2016

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

o g ł a s z a   

nabór na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:


1.    Stanowisko: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:

2.    Liczba etatów: 1/2 (pół etatu);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

 Ostrołęka, 2016 – 05 - 04

Sygnatura konkursu  PO I K 1113.2.2016

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

o g ł a s z a   

nabór na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:


1.    Stanowisko: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:

2.    Liczba etatów: 1/2 (pół etatu);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych  w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
 •  wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism,
 •  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie  i rejestrowanie,
 • obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 177);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)        własnoręcznie napisany życiorys w formie wypracowania i list motywacyjny,

2)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk załącznik nr 1),

3)       oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk załącznik nr 3),

4)       oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk załącznik nr 2).

5)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6)       ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7)       ew. kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie,

8)       kopia dowodu osobistego.

            Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce bądź przesłanie drogą pocztową w terminie do dnia 31 maja 2016 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19

07-410 Ostrołęka
tel. kont. 29 767 07 28

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej na wstępie ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

            Nazwisko kandydata wybranego na proponowane stanowisko podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

            Prokurator Okręgowy w Ostrołęce zastrzega możliwość sporządzenia rezerwowej listy kandydatów, którzy zostaną wyłonieni spośród osób, które złożyły kandydatury.

            Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl.

 

Załącznik (plik DOC)
                                                                                                    Prokurator Okręgowy


                                                                                                            Dorota Łada

            

Strona 1 z 27  > >>Następna strona: Status prawny