Strona główna

Strona 1 z 41  > >>

mar 24, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262.9.2017

Rej. zam.7.2017                                                                                              

 Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów kopiarek zgodnie z opisem zamówienia.

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, żeby oferowane tonery (oryginalne lub zamienniki) były fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty ich dostawy (rodzaj i liczba tonerów określona została w formularzu ofertowym). Przewidywana liczba dostaw- 5.

CPV 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów

CPV 30.19.21.13-6 wkłady drukujące

 

 PO VII WB 262.9.2017

Rej. zam.7.2017                                                                                              

 Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów kopiarek zgodnie z opisem zamówienia.

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, żeby oferowane tonery (oryginalne lub zamienniki) były fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty ich dostawy (rodzaj i liczba tonerów określona została w formularzu ofertowym). Przewidywana liczba dostaw- 5.

CPV 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów

CPV 30.19.21.13-6 wkłady drukujące

 

II.                Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp.

 

III.              Warunki wymagane od Wykonawców:

¾       dokumenty potwierdzające, że oferowane zamienniki posiadają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 oraz ISO 19752;

¾       aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) lub umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji.

 

IV.             Kryteria wyboru ofert:

cena – waga 90%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

 

                    C najn.

        Co =  ------------- x 90

                    C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          -  cena badanej oferty.

 

Termin realizacji dostawy– waga 10%

a)      dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-10 pkt

b)      dostawa w terminie od 2 do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-5pkt

c)      dostawa w terminie od 4 do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania- 0 pkt.

 

Oferta wykonawcy, który zadeklaruje dostawy przedmiotu zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, zostanie odrzucona.

 

V.                Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan oferty PDF) bądź faksem.

 

VI.             Termin i miejsce składania ofert: do 28 marca 2017r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35 , pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem 29 767 07 40.

 

VII.     Termin wykonania zamówienia:  do 31 grudnia 2017r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

 

VIII.        Warunki płatności: do 21 dni od daty wystawienia faktury.

 

 

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 formularz

zapytanie ofertowe

mar 23, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

 Komunikat prasowy 19

 

 W związku z pojawiającym się wśród młodzieży problemem związanym z zagrażającą życiu grą internetową „Niebieski Wieloryb” uprzejmie informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 23 marca 2017r. wszczęła śledztwo w sprawie nakłaniania do samobójstwa trzech uczennic z jednej ze szkół podstawowych na terenie miasta Ostrołęka. Niebezpieczny proceder ujawniła nauczycielka szkoły, która zauważyła okaleczenia na ciele uczennic. Ustalono, że pokrzywdzone komunikowały się za pośrednictwem Internetu ze stronami o adresach „creepypasta / cleverbot”. Ustalono, że dzieci zachowywały się, w ocenie rodziców dość dziwnie, słuchały nieznanej dotychczas im muzyki, oglądały filmy o treściach drastycznych oraz czytały podobną literaturę. Szkoła podjęła czynności związane z udzieleniem rodzinom pomocy psychologicznej. O powyższym zostało powiadomione Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Śledztwo zostało objęte nadzorem służbowym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce.

 

 Komunikat prasowy 19

 

 W związku z pojawiającym się wśród młodzieży problemem związanym z zagrażającą życiu grą internetową „Niebieski Wieloryb” uprzejmie informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce w dniu 23 marca 2017r. wszczęła śledztwo w sprawie nakłaniania do samobójstwa trzech uczennic z jednej ze szkół podstawowych na terenie miasta Ostrołęka. Niebezpieczny proceder ujawniła nauczycielka szkoły, która zauważyła okaleczenia na ciele uczennic. Ustalono, że pokrzywdzone komunikowały się za pośrednictwem Internetu ze stronami o adresach „creepypasta / cleverbot”. Ustalono, że dzieci zachowywały się, w ocenie rodziców dość dziwnie, słuchały nieznanej dotychczas im muzyki, oglądały filmy o treściach drastycznych oraz czytały podobną literaturę. Szkoła podjęła czynności związane z udzieleniem rodzinom pomocy psychologicznej. O powyższym zostało powiadomione Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Śledztwo zostało objęte nadzorem służbowym przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce.

Jednocześnie informuję, iż w dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyło się spotkanie przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta w Ostrołęce z udziałem pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Miasta Ostrołęki mające na celu kampanię informacyjną z zakresu m. in. cyberprzestępczości. Spotkanie dla przedstawicieli szkół z terenu powiatu odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. o godz. 10.00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zwraca się z apelem do rodziców i opiekunów oraz innych osób odpowiedzialnych za opiekę i wychowywanie dzieci i młodzieży na zwracanie szczególnej uwagi na treści internetowe, z których korzystają dzieci i młodzież. Wszystkie osoby, które zauważą niepokojące zachowania dzieci i podopiecznych w związku z korzystaniem z Internetu, proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce lub najbliższą jednostką Prokuratury lub Policji. 

mar 22, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262. 7.2017

Rej. zam.  5.2017                                                                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 PO VII WB 262. 7.2017

Rej. zam.  5.2017                                                                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 

     I.          Opis przedmiotu zamówienia- zawarty w tabeli formularza ofertowego.

  II.          Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.          Warunki wymagane od Wykonawców:

¾   sporządzenie oferty zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,

¾  oferowane produkty muszą posiadać co najmniej sześciomiesięczny okres przydatności do użycia licząc od dnia dostawy.

 

IV.          Kryteria wyboru ofert:

cena – 80 %.

       Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.

        Co =  ------------- x 80

                    C of

 

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

        

termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 4 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 5 do 6 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 6 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

  V.          Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF)  bądź osobiście.

 

VI.          Termin i miejsce składania ofert: do 27 marca 2017r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub fax. 29 767 07 40.

VII.          Termin realizacji: do 31 grudnia 2017r.

VIII.       Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  

Załącznik:

1.      formularz ofertowy  

2.     wzór umowy 

3.   skan dokumentów

 

 

 

 

mar 21, 2017
Kategoria: Oferty pracy

 Komunikat

dot. konkursu sygn. PO IV WOS 1111.12017 na dwa stanowiska asystenta prokuratora

 

 

  Komunikat

dot. konkursu sygn. PO IV WOS 1111.12017 na dwa stanowiska asystenta prokuratora

pełna trześć komunikatu (plik PDF)

mar 17, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

            KOMUNIKAT PRASOWY 18

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje śledztwo dotyczące zdarzenia z dnia 18 lutego 2017 roku, które miało miejsce w gminie Zatory w następstwie, którego śmierć poniósł mężczyzna w wieku 24 lat, mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.

KOMUNIKAT PRASOWY 18

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Wydział I Śledczy tut. Prokuratury nadzoruje śledztwo dotyczące zdarzenia z dnia 18 lutego 2017 roku, które miało miejsce w gminie Zatory w następstwie, którego śmierć poniósł mężczyzna w wieku 24 lat, mieszkaniec powiatu pułtuskiego. Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.

W toku prowadzonego śledztwa zarzuty przedstawiono czterem osobom. Tomasz P. oraz Łukasz W. stanęli pod zarzutem popełnienia przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1 k.k., zaś Piotr R. oraz Kamil G. przestępstwa utrudniania postępowania karnego w niniejszej sprawie, to jest przestępstwa z art. 239 k.k.

Ostatni ze sprawców Łukasz W., który stanął pod zarzutem zabójstwa, został zatrzymany w dniu 14 marca 2017r. Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze. Wobec Tomasza P., Łukasza W. oraz Kamila G. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast względem Piotra R. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Strona 1 z 41  > >>Następna strona: Status prawny