Strona główna

Strona 1 z 42  > >>

lis 16, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.34.2017
Rej. zam. 33.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego.

 

PO VII WB 262.34.2017
Rej. zam. 33.2017

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
CPV:
       90919200-4 - usługi sprzątania biur
       90911300-9 - usługi czyszczenia okien
       77314100-5 - usługi w zakresie trawników
       77342000-9 - przycinanie żywopłotów

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- zobowiązanie się do zatrudnienia osoby realizującej usługi na podstawie umowy o pracę w wymiarze najmniej 0,5 etatu (nie dot. cz. II-V),
- dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
   w zakresie części I: 30000 zł,
   w zakresie części II: 10000 zł,
   w zakresie części III: 5000 zł,
   w zakresie części IV: 5000 zł,
   w zakresie części V: 5000 zł,
Uwaga wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie kilku części składa dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony  na kwotę co najmniej równą sumie ich kwot.
- dołączenie do oferty wykazu sprzętu i środków, które będą wykorzystywane podczas realizacji umowy (nie dotyczy części II-V postępowania),
- w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo, 
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych wykonywanych 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- usług, które swym rodzajem i zakresem odpowiadają przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu.

IV. Kryteria wyboru ofert:

1. cena – waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80 pkt
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

2. kryterium jakościowe 20% - w tym podkryteria pozacenowe:
- Komunikacja 10 pkt (sposoby kontaktu Wykonawca-Zamawiający)
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

- Organizacja zespołu (czytelność podziału  ról  i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10 pkt
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Punkty będą przyznawane na zasadzie proporcjonalności. Oferta wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze rozwiązania, tzn. takie które dają najlepsze możliwości komunikacji, współpracy i organizację zespołu dla zamawiającego spośród zaproponowanych przez Wykonawców  otrzymają najwyższą liczbę punktów.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin budynków w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Oględziny możliwe będą w dniach 20-21 listopada br. w godz. 09:00-14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 29 767 07 25.

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (zał. nr 1)  listem. faksem, emailem bądź osobiście.

VII. Termin i miejsce składania ofert: 23 listopada 2017r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@ostroleka.po.gov.pl , fax. 29 767 07 40.

VIII. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w części I zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat sposobu dysponowania tymi osobami oraz informacjami o osobie z krajowego rejestru karnego.

IX. Termin realizacji usługi: 12 miesięcy (od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018r.)

X. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Prokurator Okręgowy

      w Ostrołęce


Załączniki.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

lis 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.35.2017
Rej. Zam.31.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 02.11.2017 r. nr jw. na dostawę sprzętu komputerowego informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

 

PO VII WB 262.35.2017
Rej. Zam.31.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 02.11.2017 r. nr jw. na dostawę sprzętu komputerowego informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy

Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,

która w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:


Nr

Nazwa Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów

1

Office Pulse Sp. J.
ul. Miejska 28, 05-802 Pruszków

95.590,08
(96,45)

2

Primar – Information Technology
ul. Meksykańska 6 lokal 101 03-948 Warszawa

102.948,54
(89,55)

3

Giga Multimedia
Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw.40, 00-609 Warszawa

92.778,90
(99,37)

4

Kwant Sp. z o.o.  
Pl. Gen. Józefa Bema 11, 07-410 Ostrołęka

112.053,00
(82,28)

5

Complus Ewa Grzelczyk
Lisiec Mały 30 B, 62-571 Stare Miasto

120.014,79
(76,82)

6

Alltech Sp j. Z. Pająk, A. Pająk, 
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

93.780,12
(98,31)

7

AppNet Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok

94.286,88
(97,78)


           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
         w Ostrołęce
    Anna Drewnowska


Informacja o wyborze oferty.pdf

 

lis 8, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.36.2017
Rej. Zam.32.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 02.11.2017 r. nr jw. na dostawę oprogramowania Office 2016 Home & Business informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy

 

PO VII WB 262.36.2017
Rej. Zam.32.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 02.11.2017 r. nr jw. na dostawę oprogramowania Office 2016 Home & Business informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy

Tremark Sp z o.o., ul. Modlińska 129 lok. U 22, 03-186 Warszawa,

która w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
1. „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp j. Pl. Gen. J. Bema 2/9 50-265 Wrocław: 96,80 pkt.
2. PHU EX-COMP R. Kołodziejski, ul. Nowogrodzka 3B, 18-400 Łomża: 95,63 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada


Informacja o wyborze.pdf

lis 7, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII G 262.35.2017
Rej. Zam.31.2017 

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII G 262.35.2017
Rej. Zam.31.2017 

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 1:
Tak. Zgodnie z treścią zaproszenia do złożenia oferty przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (zał. nr 3, §2 pkt.4). Oprogramowanie ma być fabrycznie nowe, nieaktywowane wcześniej na innym urządzeniu. 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź 2:
Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie preinstalowane przez producenta sprzętu.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

Odpowiedź 3:
Zamawiający wymaga, aby do oryginalnego oprogramowania zainstalowanego i aktywowanego na komputerze dołączyć oryginalny nośnik zawierający wersję instalacyjną, ponadto obudowa komputera ma zawierać stosowne oznaczenie autentyczności  COA.

Pytanie 4:
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

Odpowiedź 4:
W momencie odbioru Zamawiający przewiduje weryfikację legalności oprogramowania poprzez infolinię producenta lub witrynę internetową. 
Pytanie 5Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

Odpowiedź 5:
Tak.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przedłuża termin składania ofert do dnia 09 listopada 2017r. do godz. 09:00. 

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

 

Wyjaśnienie treści.pdf

 

lis 3, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 68


Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Wojciechowi Ż. podejrzanego o to że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 68

Prokuratura Okręgowa informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Wojciechowi Ż. podejrzanego o to że:
1/ w dniu 28 października 2017r. rejonie Ostrowi Mazowieckiej , kierował samochodem osobowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. I -0,90 mg/l, II-0,96 mg/l, III-0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a § 1 kk.
2/ w dniu 28 października 2017r. w rejonie Ostrowi Mazowieckiej obiecał udzielić korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 8000 złotych, funkcjonariuszkom Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej sierż. szt. Jackowi K. i post. Piotrowi O. w celu skłonienia w/w do naruszania przepisów prawa polegającego na odstąpieniu od podjęcia czynności służbowych związanych z poddaniem go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w związku z prowadzeniem pojazdu mechanicznego  w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 229 § 3 kk.
3/ w dniu 28 października 2017r. w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, nakłaniał funkcjonariuszy publicznych uprawnionych do wystawiania dokumentu w postaci protokołu z przebiegu badania stanu trzeźwości, do poświadczenia w nim nieprawdy, polegającej na wpisaniu niezgodnych z rzeczywistością wyników stanu trzeźwości, w celu osiągnięcia przez siebie korzyści osobistej polegającej na uniknięciu odpowiedzialności karnej za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, tj. o czyn z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 3 kk.
          Wobec Wojciecha Ż. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Strona 1 z 42  > >>Następna strona: Status prawny