Strona główna

Strona 1 z 27  > >>

maj 9, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż unieważnia postępowanie nr jw. na usługę implementacji w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce kompensatora mocy biernej.  

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
            w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 9 maja 2016r.

PO III G 212.12.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zawiadamia, iż unieważnia postępowanie nr jw. na usługę implementacji w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce kompensatora mocy biernej.

 

Prokurator Okręgowy

      Dorota Łada

 

PO III G 212.12.2016.pdf

 

maj 5, 2016
Kategoria: Oferty pracy

 Ostrołęka, 2016 – 05 - 04

Sygnatura konkursu  PO I K 1113.2.2016

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

o g ł a s z a   

nabór na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:


1.    Stanowisko: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:

2.    Liczba etatów: 1/2 (pół etatu);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

 Ostrołęka, 2016 – 05 - 04

Sygnatura konkursu  PO I K 1113.2.2016

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

o g ł a s z a   

nabór na stanowisko pomocnicze:

sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:


1.    Stanowisko: sekretarka w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce:

2.    Liczba etatów: 1/2 (pół etatu);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych  w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
 •  wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego,
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism,
 •  zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie  i rejestrowanie,
 • obsługa wszystkich urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarki,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 177);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)        własnoręcznie napisany życiorys w formie wypracowania i list motywacyjny,

2)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk załącznik nr 1),

3)       oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk załącznik nr 3),

4)       oświadczenia kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk załącznik nr 2).

5)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6)       ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7)       ew. kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się komputerem w wymaganym zakresie,

8)       kopia dowodu osobistego.

            Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce bądź przesłanie drogą pocztową w terminie do dnia 31 maja 2016 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19

07-410 Ostrołęka
tel. kont. 29 767 07 28

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej na wstępie ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

            Nazwisko kandydata wybranego na proponowane stanowisko podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

            Prokurator Okręgowy w Ostrołęce zastrzega możliwość sporządzenia rezerwowej listy kandydatów, którzy zostaną wyłonieni spośród osób, które złożyły kandydatury.

            Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl.

 

Załącznik (plik DOC)
                                                                                                    Prokurator Okręgowy


                                                                                                            Dorota Łada

            

kwi 28, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO III G 212. 12. 2016

 

 WYKONAWCY

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce z siedzibą  przy ul. Kościuszki 19 w Ostrołęce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na implementację w  obiekcie siedziby prokuratury kompensatora mocy biernej. W chwili obecnej w obiekcie generowana jest  moc bierna o charakterze indukcyjnym (tzw. moc bierna oddana). Dane dotyczące przyłącza określono w załączniku nr 1.

 PO III G 212. 12. 2016

  WYKONAWCY

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce z siedzibą  przy ul. Kościuszki 19 w Ostrołęce zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na implementację w  obiekcie siedziby prokuratury kompensatora mocy biernej. W chwili obecnej w obiekcie generowana jest  moc bierna o charakterze indukcyjnym (tzw. moc bierna oddana). Dane dotyczące przyłącza określono w załączniku nr 1.

Implementacja kompensatora mocy biernej będzie przebiegać w dwóch etapach:

etap I – przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, wykonanie niezbędnych pomiarów,  przemierzenia obciążenia poszczególnych faz w różnym czasie, sformułowanie założeń oraz dobór odpowiedniego kompensatora mocy biernej,

etap II – montaż kompensatora w obiekcie, uruchomienie oraz wdrożenie wraz ze szkoleniem obsługi technicznej pracowników prokuratury, jak również obserwacja pełnego okresu rozliczeniowego przyjętego u lokalnego OSD.

Prace wymienione w I etapie będą podstawą do zlecenia realizacji II etapu prac związanych z implementacją mocy biernej w budynku tutejszej prokuratury okręgowej.

Proszę o podanie kosztu wykonania powyższych prac oddzielnie dla I etapu i II etapu. Oferty należy składać do dnia 16 maja 2016 roku na adres Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, faxem na nr 29 767 0 740.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z panem Janem Grzyb nr tel. 29 767 0 708

Załacznik (plik PDF)

PROKURATOR OKRĘGOWY

Dorota Łada 

 

kwi 28, 2016
Kategoria: Listy gończe

 

 Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Danuta Romańczyk

 

Imię i nazwisko:

Danuta Romańczyk 

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Henryk

Data i miejsce urodzenia:

14 maja 1965., Sulęcin Szlachecki

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-300 Sulęcin Szlachecki 60

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1Ds 57/2014  Prokuratury Rejonowej
w Ostrowi Mazowieckiej 

 

 

kwi 26, 2016
Kategoria: Oferty pracy

  PO I K 1112.5.2016

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski.

 PO I K 1112.5.2016

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski.

Zgodnie z art. 75 § 1 pkt 1-4 i 6 w zw. z art. 173 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177) asesorem może być mianowany ten, kto:

1.            posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

2.            jest nieskazitelnego charakteru;

3.            ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.            jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;

5.            złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

 

Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe mogą składać wymagane dokumenty do Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka do dnia 15 czerwca 2016 r.

Do wniosku (zgłoszenia) należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, a w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy i psychologa oraz aktualną informację z KRK.

Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.

                Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28; sprawę prowadzi Pani Katarzyna Strzelczyk.

                Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

                                                                                  Prokurator Okręgowy

                                                                                         Dorota Łada

Strona 1 z 27  > >>Następna strona: Status prawny