Strona główna

Strona 1 z 54  > >>

kwi 20, 2018
Kategoria: Ogłoszenia

PO VII WB 233.86.2017

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO

na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

 

PO VII WB 233.86.2017

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO

na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka
tel. (0-29) 767 07 37
adres strony internetowej: www.prokuratura.ostroleka.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Przetarg zostanie przeprowadzony w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 w Sali konferencyjnej, w dniu 9 maja 2018r. - otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.00

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego

Składniki rzeczowe majątku ruchomego można oglądać od  dnia 23- 27 kwietnia 2018 r. oraz 7-8 maja 2018 r. w godz. 9.00- 14.00, w siedzibie  Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Wymagany wcześniejszy kontakt telefoniczny z p. Janem Grzybem tel. 29 767 07 37 lub kom. 695711174

4.Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego

Samochód osobowy Skoda Octavia
- marka i model pojazdu: Skoda Octavia 1.6 IKAT Tour
- nr rejestracyjny: WO 19848,
- rok produkcji: 2006 , model roku 2007
- data pierwszej rejestracji 21.12.2006 r.,
- nr identyfikacyjny(VIN) TMBDX41U278853095,
- przebieg :383531 km,
- dopuszczalna masa całkowita: 1790 kg,
- rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy,
- rodzaj silnika: czterosuwowy zapłon iskrowy
- pojemność/moc silnika: 1595cm3/75kW
- rodzaj skrzyni biegów: ręczna,
- kolor: szary
- stan pojazdu: przegląd techniczny – brak (uszkodzenie lub pęknięcie  części resoru (sprężyny), nadmierne zużycie sworznia lub łożysk stworzenia lub stworzeni wahaczy),  OC - tak.

5. Wysokość wadium oraz, forma, termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 685,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) należy wpłacić gotówką od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1400  lub w dniu 9 maja 2018r. do godziny 9 45 w kasie Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, pokój p.35.

6.Cena wywoławcza

6.850,00 zł. (słownie sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt  złotych).

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

1) pisemnie złożona w toku przetargu oferta na formularzu ofertowym (zał. nr 1) powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz oświadczenie
o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży (zał. nr 2),
- dowód wpłaty wadium;
2) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na sprzedawany składnik majątku.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

1) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż samochodu marki Skoda Octavia. Nie otwierać przed dniem 9 maja 2018 r. przed godziną 10 00 ”;
2) oferty należy składać do dnia 9 maja 2018 r. r. do godziny 09:45 w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul Kościuszki 19, pok. 36.
3) termin związania ofertą 30 dni.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Inne informacje:

1) Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pokój 36 piętro III lub ze strony internetowej www.ostroleka.po.gov.pl zakładka przetargi lub BIP https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-bialymstoku/prokuratura-okregowa-w-ostrolece/komunikaty-5
2) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd;
3) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;
4) wadium musi być wniesione wyłącznie w gotówce;
5) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni - odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
6) wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży;
7) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli  od zawarcia umowy sprzedaży.
8) komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli;
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i/lub dokumentów, o których mowa w pkt 7 ust. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- o odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadomi oferenta.
9) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taka sama cenę komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu  przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy tymi oferentami.

11. Informacja o treści przepisów § 16, 17 i 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

§ 16. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 17. 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 19. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu przez komisję przetargową wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 30 dni od złożenia oferty; (wzór umowy zał. nr 3)
2) W terminie 7 dni  od daty zawarcia umowy kupujący wpłaci do kasy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce należność za przedmiot przetargu.
3) Przekazanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i wpłaceniu należności o której mowa powyżej.

 

Zał. do pobrania:
Formularz ofertowy.docx
Oświadczenie oferenta.docx
Wzór umowy.docx

Prokurator Okręgowy
     Dorota Łada

Ogłoszenie i załączniki.pdf

kwi 19, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.14.2018
Rej. zam.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

PO VII WB 262.14.2018
Rej. zam.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

         Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 4. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert:
cena – waga  80 %

           C najn.
Co =  ------------- x 80
           C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

termin realizacji dostawy– waga 20%
     następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
     od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
     od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 do dnia 24.04.2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

kwi 19, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.13.2018
Rej. zam. 12. 2018

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII WB 262.13.2018
Rej. zam. 12. 2018

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia nieposiadające sterowników do przestarzałych systemów operacyjnych – Windows XP i Windows Vista?

Wyjaśnienie 1:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń nieposiadających sterowników do systemów operacyjnych  Windows XP i Vista. W związku z powyższym zmianie ulega pkt I  zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia” w zakresie wymaganych sterowników systemów operacyjnych.

 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe, czy także używane?

Wyjaśnienie 2:
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były sprawne przez okres trwania umowy, nie muszą byc fabrycznie nowe.

 

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były oryginalne i zalecane przez producenta urządzenia?

Wyjaśnienie 3:
Wykonawca sam decyduje jakich materiałów eksploatacyjnych będzie używał. Utrzymanie sprawności urządzeń leży w gestii wykonawcy.

 

          Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

 

Z-ca Prokuratora Okręgowego
            w Ostrołęce

Wyjaśnienia.pdf

kwi 18, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.13.2018
Rej. zam. 12. 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

 

PO VII WB 262.13.2018
Rej. zam. 12. 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i dzierżawa 14 szt. kserokopiarek w:

1. Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – 4 szt.
2. Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce – 3 szt.
3. Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Maz. – 2 szt.
4. Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu – 2 szt.
5. Prokuraturze Rejonowej Pułtusku – 2 szt.
6. Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie – 1 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

Rozdzielczość drukowania
min. 600 x 600 dpi
Rozdzielczość skanowania
min. 600 x 600 dpi
Rozdzielczość kopiowania
min. 600 x 600 dpi
Format kopii
A5 do A3
Zmniejszanie / powiększanie
zoom min. 25-400%
Prędkość kopiowania/drukowania

min. 27 stron na minutę w formacie A4

Pamięć operacyjna
nie mniej niż 192 RAM
Panel sterowania
dotykowy
Wydajność urządzenia

min. 20 000 kopii/wydruków A4 miesięcznie

Podawanie papieru

standardowa pojemność nie mniej niż 1000 arkuszy

Dwie kasety
każda po min. 500 arkuszy
Podajnik ręczny
na min. 100 arkuszy

Kody dostępu Możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia kodem cyfrowym

min. 100
Kopiowanie wielokrotne
do 999 kopii

Kopiowanie i drukowanie dwustronne

tak

Automatyczny odwracalny podajnik oryginałów

tak na min. 80 arkuszy

Interfejsy
ethernet 10/100 BaseT, High Speed USB 2.0
Karta sieciowa
tak
Tryb przerwania prac
tak
Sterowniki systemów operacyjnych

Windows Vista/XP/7 Server 2008/Server 2003, Linux/Unix,  Windows 10

Zarządzanie urządzeniem
Tak – przez sieć komputerową
Czas otrzymania pierwszej kopii
maksimum 6 sekund
Czas nagrzewania
maksimum 28 sekund
Funkcje skanowania

skanowanie do email, skanowanie do pliku,

Tryb skanowania
czarno-biały, kolorowy
Prędkość skanowania

nie mniej niż 55 stron na minutę A4 w mono

Format danych
TIFF PDF
Stolik
Tak oryginalny
Drukowanie sieciowe
Tak

Stan techniczny kopiarek powinien umożliwić ich sprawne funkcjonowanie przez okres trwania umowy.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) lub umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji;
  • w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo;
  • dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowany sprzęt spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.

IV. Kryteria wyboru ofert:
cena oferty – waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                
                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

Termin realizacji dostawy tonerów do dzierżawionych urządzeń – waga 20%

a) dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt.
b) dostawa w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania - 10 pkt.
c) dostawa w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania - 0 pkt.

Oferta wykonawcy oferującego dostawę tonerów do dzierżawionych urządzeń w terminie dłuższym niż 3 dni robocze zostanie odrzucona.

V. Wykonawcy mogą kierować pytania dot. niniejszego postępowania na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do godz. 9:00 w dniu 19 kwietnia 2019r.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym wraz z wymaganymi dokumentami faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF)  bądź osobiście.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 20 kwietnia 2018r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub fax. 29 767 07 40.

VI. Termin realizacji: od 02 maja 2018r. do 30 września 2019r.

VII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
Formularz ofertowy.docx
Projekt umowy.docx
Zapytanie ofertowe.pdf

kwi 18, 2018
Kategoria: Oferty pracy

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

 

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego

z dnia 19 marca 2018 roku

 

 

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego
z dnia 19 marca 2018 roku

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838)

ogłasza konkurs sygn. PO IV WOS 1111.1.2018 
na dwa stanowiska asystenta prokuratora w  jednostkach prokuratury w Ostrołęce
oraz jedno stanowisko asystenta prokuratora  w jednostce prokuratury w Wyszkowie

          Do podstawowego zakresu zadań na tym stanowisku będzie należało wykonywanie czynności wskazanych w art. 175 § 2 i 3  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.).

          Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni spełniać kryteria określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. 2017r.,  poz. 1767).

          Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19. Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora (kandydaci) składają zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838), osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) – w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. - Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

          Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

          Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu, będą umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w poniżej wskazanych terminach:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych przystąpienia do konkursu w terminie do dnia 10 maja 2018 roku;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego - w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
3) rozmowy kwalifikacyjnej - w dniach 28 i 29 maja 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
Kandydaci przystępujący do kolejnych etapów konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

          Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określone są w § 7-11 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838).

          Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów – zostaną zamieszczone w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

Strona 1 z 54  > >>Następna strona: Status prawny