Strona główna

Strona 1 z 52  > >>

mar 16, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W.

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W. podejrzanym o to, że w dniu 8 marca 2018r. w Makowie Mazowieckim, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, dokonali rozboju na osobie Adama W. w ten sposób, że używając przemocy w postaci zadawania mu uderzeń rękami po głowie i całym ciele oraz duszeniu, doprowadzili go do stanu nieprzytomności, a następnie zabrali mu w celu przywłaszczenia lodówkę i telefon komórkowy marki Akai o łącznej wartości 380 złotych, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. Sąd Rejonowy w Przasnyszu w dniu 10 marca 2018r. na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

mar 15, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Tomasz Wielgat

 

 

Imię i nazwisko:

Tomasz Wielgat

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Kazimierz

Data i miejsce urodzenia:

12 października 1975r., Łochów

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Nasielsk, ul. Warszawska 25 m. 11

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1a kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1Ds 780.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

mar 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.11.2018
Rej. Zam. 10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

 

PO VII WB 262.11.2018
Rej. Zam. 10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
          Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 zgodnie z poniższym wykazem.

Lp
Asortyment
 
Szt.
 
1
2
3

1.      *

Projektor Infocus IN119HDX
1

2.      *

UPS APC BX500CI
2

3.      *

Drukarka HP M402dn
4

4.      *

Drukarka HP M12a
8

5.       

Akumulator 12 V 7 Ah
3

6.       

Akumulator 12 V 5 Ah
3

7.       

DDR4 4GB
3

8.      *

Mysz Logitech M310
6

9.       

Patchcord CAT 6 e 10 m
2
10.  
Płyty DVD
150
11.  

Koperty do płyt z okienkiem (1 op=100 sztuk)

4 op.
12.  
Listwa zasilająca 5GN 5m
3
13.  
Listwa zasilająca 5GN 3m
4
14. *
Słuchawki A4Tech hs50
1

 

*Wymagana co najmniej 24 miesięczna gwarancja. Sprzęt powinien spełniać normy Energy Star oraz posiadać certyfikat CE.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.   

IV. Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Obliczenie punktów:
          Kryterium cena - waga 100%

                    C najn.
        Co =  ------------- x 100
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

V. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do godz. 09:00 19 marca 2018 r na adres email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VIII. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00, 22 marca 2018 r.

- osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,
- pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,
- faksem na  fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 05 kwietnia 2018r.

VIII. Warunki płatności: do 14 dni od daty odbioru jakościowego doręczonego sprzętu.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Formularz ofertowy.docx
Umowa.docx
Zapytanie ofertowe i załączniki.pdf

 

mar 15, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.8.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuraturach rejonowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

 

PO VII WB 262.8.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na świadczenie usługi dostępu do Internetu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i podległych prokuraturach rejonowych, informuję, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-362 Warszawa,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała 100,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

mar 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.10.2018
Rej. zam. 9.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów kopiarek zgodnie z opisem zamówienia.

 

PO VII WB 262.10.2018
Rej. zam. 9.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów kopiarek zgodnie z opisem zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga, żeby oferowane tonery (oryginalne lub zamienniki) były fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz posiadały minimum 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty ich dostawy (rodzaj i liczba tonerów określona została w formularzu ofertowym). Przewidywana liczba dostaw - 5.
CPV 30.12.51.10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów
CPV 30.19.21.13-6 wkłady drukujące

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- dokumenty potwierdzające, że oferowane zamienniki posiadają certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 oraz ISO 19752;
- aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) albo umowę lub porozumienie Wykonawcy z innym podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji odpadów po tonerach.

IV. Kryteria wyboru ofert:
cena – waga 90%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 90
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

          Termin realizacji dostawy– waga 10%
a) dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-10 pkt
b) dostawa w terminie od 2 do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-5pkt
c) dostawa w terminie od 4 do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania- 0 pkt.

Oferta wykonawcy, który zadeklaruje dostawy przedmiotu zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan oferty PDF) bądź faksem.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 19 marca 2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem 29 767 07 40.

VII. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

VIII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Formularz cenowy.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf

 

Strona 1 z 52  > >>Następna strona: Status prawny