Strona główna

Strona 1 z 61  > >>

lip 20, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 30

 

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo przeciwko Patrykowi B., któremu zarzucono dopuszczenie się zbrodni usiłownaia zbaójstwa....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 30

 

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo przeciwko Patrykowi B., któremu zarzucono dopuszczenie się zbrodni usiłownaia zbaójstwa. Do zdarzenia doszło w dniu 5 lipca 2018r. na jednej z ulic w Nasielsku. Podejrzany kilkanaście razy kopnął pokrzywdzonego w głowę, czym spowodował u niego obrażenia ciała powodujące chorobę realnie zagrażającą życiu. Pokrzywdzony obecnie przebywa w szpitalu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wobec Patryka B. zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.


lip 20, 2018
Kategoria: Oferty pracy

Ostrołęka, dnia 19 lipca  2018r.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

          na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 roku, poz. 246)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.
2. Liczba etatów: 1 (jeden);
3. Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.

 

Ostrołęka, dnia 19 lipca  2018r.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

          na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 roku, poz. 246)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.
2. Liczba etatów: 1 (jeden);
3. Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu.

Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy:

Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 246) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 ), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ma co najmniej wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, posiadająca umiejętność obsługi komputera,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.

Uwaga: Istnieje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zdolnej do pracy na stanowisku urzędniczym.

Pożądane cechy i umiejętności:

 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, faksem itp.
 • znajomość pakietu MS Office;
 • udokumentowana znajomość języka obcego,
 • znajomość Konstytucji oraz przepisów ogólnych Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy Prawo o prokuraturze,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • wykonywanie prac kancelaryjno–biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych  w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
 • wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Rejonowego,
 • prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • obsługa technicznych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3) własnoręcznie napisany życiorys w formie wypracowania,
4) oświadczenia kandydata:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz  że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

5) urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z dokumentem potwierdzającym zdany egzamin maturalny lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych - nabór na stanowisko (załącznik 3),
7) zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (załącznik 4).
8) ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

          Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce bądź przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19
07-410 Ostrołęka

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej na wstępie ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:
Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
Etap II- praktyczne sprawdzenie umiejętności.
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w dniu 5 września 2018 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie wraz z terminem przeprowadzania praktycznego sprawdzianu umiejętności.

Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

1. dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1do10,
2. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
3. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

 • listę kandydatów biorących udział w konkursie,
 • imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs,
 • wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu nazwisko i imię kandydata zakwalifikowanego do odbywania stażu urzędniczego oraz ewentualnie kandydatów rezerwowych podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz na stronie internetowej Prokuratury.

Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie prokuratury.

           Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji  na tablicach ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  29 767 07 28.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

Załączniki.docx

lip 19, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 29

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od 11 do 17 lipca 2018r. w miejscowości W. gm. Nasielsk nieumyślnego spowodowania śmierci Marty B. [ 71l. ], tj. o czyn z art. 155k.k....

KOMUNIKAT PRASOWY 29

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od 11 do 17 lipca 2018r. w miejscowości W. gm. Nasielsk nieumyślnego spowodowania śmierci Marty B. [ 71l. ], tj. o czyn z art. 155k.k.
Zaginiecie Marty B. zostało zgłoszone przez rodzinę w nocy z 11 na 12 lipca 2018r. Przeprowadzona akcja poszukiwawcza doprowadziła do ujawnienia zwłok, o czym w dniu 17 lipca 2018r. została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Ciało Marty B. odnaleziono w pobliżu miejsca zamieszkania w miejscowości W. Pokryte było warstwą ziemi. Na miejscu znalezienia zwłok, z udziałem prokuratora, przeprowadzono oględziny miejsca ich ujawnienia oraz przesłuchania osób, które ujawniły zwłoki, w tym syna pokrzywdzonej.
Jak ustalono, w dniu 11 lipca 2018r. w miejscu znalezienia zwłok były prowadzone prace ziemne związane z wyrównaniem terenu i nawożeniem ziemi. Pokrzywdzona prawdopodobnie udała się na teren, gdzie były prowadzone prace ziemne.
W dniu 19 lipca 2018r. została przeprowadzona sekcja zwłok Marty B. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zgonu było uduszenie w wyniku przysypania ziemią.

lip 19, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT  PRASOWY 28

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko adwokatowi...

 

KOMUNIKAT  PRASOWY 28

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko adwokatowi, prowadzącemu indywidualną praktykę adwokacką w Ostrołęce. Wymieniony ma status podejrzanego, przedstawiono mu zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad partnerką. Do zdarzenia dochodziło w okresie od 2013r. do lipca 2018r. w Ostrołęce. Nadto w nocy z 10 na 11 lipca 2018r. mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu dotkliwie pobił kobietę przy użyciu metalowego przedmiotu, czym spowodował u niej obrażenia ciała powodujące chorobę realnie zagrażającą życiu. Pokrzywdzona obecnie przebywa w szpitalu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Postanowieniem z dnia 13 lipca 2018r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. 
 

lip 17, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, 17 lipca 2018r.

PO VII WB 262.21.2018
Rej. zam.20.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na   roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

 

Ostrołęka, 17 lipca 2018r.

PO VII WB 262.21.2018
Rej. zam.20.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na   roboty remontowe wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

I. Opis przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 4 - „Opis techniczny robót remontowych wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie”.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest użycie produktów wskazanych w ww. opisie. Materiały porozbiórkowe stalowe należy przekazać do recyklingu, pozostałe do utylizacji lub na wysypisko odpadów.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:

 • do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 • do oferty należy dołączyć wykaz robót stanowiący załącznik nr 2 -  o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlanych polegających na naprawie,  wykonaniu elewacji, naprawie bądź wykonaniu podestu tarasu,
 • kosztorys robót,
 • zapewnienie kierownika budowy (uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej we właściwej OIIB należy przedłożyć przed podpisaniem umowy).

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo. 
Dołączone do oferty dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

IV. Kryteria wyboru ofert: 
     cena – waga 70%

           C najn.
Co =  ------------- x 70
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty 

gwarancja – waga 30%
     36 miesięcy - 0 pkt.
     od 37 miesięcy do 40 miesięcy – 5 pkt.
     od 41 miesięcy do 48 miesięcy – 15 pkt.
     od 49 miesięcy - 30 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 10:00 w dniu 20 lipca 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VII. Wykonawca przed złożeniem oferty może zapoznać się z miejscem wykonywania robót. Oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 29 7670738 w dniach 17-20 lipca 2018r. w godz. 8:00-15:00.

VIII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 23 lipca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem 29 767 07 40.

IX. Termin wykonania: do 30 października 2018 roku

X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
        w Ostrołęce

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz robót
3. Wzór umowy
4. Opis techniczny
5. Przedmiar 

Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Załączniki.zip

 

 

 

Strona 1 z 61  > >>Następna strona: Status prawny