Strona główna

Strona 1 z 57  > >>

maj 21, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 19

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Leszkowi M., podejrzanego o to, że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 19

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Leszkowi M., podejrzanego o to, że:

 1. W nocy z 16 na 17 maja 2018r. w Różanie na stacji paliw [... ] działając w celu zaboru mienia ruchomego grożąc pracownikom stacji [...] i [...] natychmiastowym użyciem przemocy posługując się przedmiotem przypominającym broń palną marki [...], doprowadził je do stanu bezbronności zmuszając do wydania mu w celu przywłaszczenia z kasy pieniędzy w kwocie 1039,52zł na szkodę [...], tj. o czyn z art. 280 §1 k.k.
 2. W miejscu i czasie jak w pkt. I bezpośrednio po dokonanym rozboju na pracownikach stacji paliw [...] wypowiadał groźby podpalenia samochodów pod adresem [...] i [...] w celu zmuszenia ich do niepowiadamiania organów ścigania o dokonanym czynie zabronionym i zapewnienia sobie bezkarności, tj. o czyn z art. 245 k.k.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wobec podejrzanego Leszka M. zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Aktualnie trwają czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń.

maj 19, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.17.2018
Rej. zam. 16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 

PO VII WB 262.17.2018
Rej. zam. 16.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz poza jej obszarem.

część I:  Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce.
część V:  Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp
Rodzaj usługi
Cz. I
Cz. V
Cz. VI
1

Przygotowanie zwłok do transportu
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić  koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt za każde zlecenie transportu

92
81
94
2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7407
6989
7615
3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

24
4
5
4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

24
56
52

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

 • przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do worka,
 • przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w odległości od Prokuratury Rejonowej na rzecz której usługa będzie wykonywana w maksymalnej odległości do 50 km.
 • zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.
Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia,
w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok oraz dokumenty właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające przechowywanie zwłok we wskazanej lokalizacji (załącznik nr 2);

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

           Cena - waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                   C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej ofert

           Jakość - waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:

- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”
- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Punkty będą przyznawane na zasadzie proporcjonalności. Oferta wykonawcy, który przedstawi  najkorzystniejsze rozwiązania, tzn. takie  które dają najlepsze możliwości komunikacji, współpracy i organizację zespołu  dla zamawiającego spośród zaproponowanych przez Wykonawców  otrzymają najwyższą liczbę punktów.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 21 maja 2018r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 23 maja 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert przesyła się na wniosek wykonawcy.

XI. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (w części VI) / od dnia 01.09.2018r. (w części I, V) do 31 sierpnia 2019 r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz sprzętu.docx
3. Wzór umowy.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

maj 19, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.15.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. II, III i IV
i unieważnieniu postępowania w cz. I, V i VI

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 09.05.2018r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

 

PO VII WB 262.15.2018

Informacja o wyborze wykonawcy w cz. II, III i IV
i unieważnieniu postępowania w cz. I, V i VI

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 09.05.2018r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsze wybrano w poszczególnych częściach postępowania oferty nw. wykonawców:

część II:  Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej.

Anna Refeenko Zakład Pogrzebowy, ul. Kościuszki 16, 07-300 Ostrów Maz.

w wyznaczonych kryteriach oferta otrzymała:
cena: 80,00 pkt.
jakość: 20,00 pkt.
     razem 100 pkt.

część III:  Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz.

FHU  JUMA Maciej Juniak, Sierakowo 59, 06-300 Przasnysz

w wyznaczonych kryteriach oferta otrzymała:
cena: 80,00 pkt.
jakość: 20,00 pkt.
     razem 100 pkt.

część IV: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu : powiat Maków Mazowiecki.

GLOB s.c., ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Maz

w wyznaczonych kryteriach oferta otrzymała:
cena: 80,00 pkt.
jakość: 20,00 pkt.
     razem 100,00 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:
w części III: GLOB s.c., ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Maz
cena: 27,24 pkt.
jakość: 20,00 pkt.
razem 47,24 pkt.

 

W części I, V i VI postępowanie zostaje unieważnione.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada


Informacja o wyniku postępowania.pdf

maj 18, 2018
Kategoria: Oferty pracy

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

          Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016r., poz. 1833) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego zostali zakwalifikowani:

 

KOMUNIKAT
KOMISJI KONKURSOWEJ

          Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016r., poz. 1833) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego zostali zakwalifikowani:

 1. Gawkowska Milena
 2. Kulis Radosław
 3. Martyna Jędrzej
 4. Modrzewska Joanna
 5. Piotrowska Sylwia
 6. Sajewski Michał
 7. Szymańska Magdalena
 8. Zakrzewski Bartłomiej

          Etap III konkursu odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

maj 18, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 18

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 10 maja 2018r....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 18

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 10 maja 2018r. ok. godz. 14.25 na drodze krajowej nr 61 w pobliżu miejscowości Dyszobaba. W trakcie zdarzenia kierujący samochodem osobowym marki […] z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z dwoma zespołami pojazdów – Volvo z naczepą oraz Mercedes Benz z naczepą. Kierujący samochodem osobowym jechał z  dwoma pasażerami. Na miejscu zdarzenia śmierć poniosła pasażerka samochodu Skoda, drugi pasażer zmarł w nocy po przewiezieniu do szpitala. Wszystkie osoby kierujące pojazdami były trzeźwe. Na miejscu zdarzenia, z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, dokonano oględzin miejsca wypadku oraz oględzin pojazdów ciężarowych. Aktualnie trwają czynności procesowe mające na celu ustalenie przyczyny zdarzenia.
 

Strona 1 z 57  > >>Następna strona: Status prawny