Strona główna

Strona 1 z 69  > >>

gru 11, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

 PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

PO VII WB 262.34.2018

Rej. zam.29.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.

 

I.            Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 8. Wyszczególnienie asortymentu zostało zawarte w tabeli formularza ofertowego.

II.            Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.            Kryteria wyboru ofert:

 cena – waga  80 %

 

           C najn.

Co =  ------------- x 80

             C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          - cena badanej oferty.

 

    termin realizacji dostawy– waga 20%

następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt

od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt

od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

 

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

 

IV.            Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V.            Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 do dnia 14.12.2018r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37a, nr fax 29 767 07 40, email: bpakula@prokuratura.ostroleka.pl

VI.            Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

VII.            Termin realizacji: do 31 grudnia 2019 r.

VIII.            Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 

Dorota Łada

Załącznik 1

Załącznik 2

gru 11, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

  PO VII WB 262.35.2018

Rej. Zam.30.2018                                                                        

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy 
ul. Kościuszki 19.

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Prokuratury Okręgowej 
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

 PO VII WB 262.35.2018

Rej. Zam.30.2018                                                                        

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy
ul. Kościuszki 19.

I.          Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Prokuratury Okręgowej
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

część I: Dostawa stacji roboczych, monitorów i oprogramowania.

część II: Dostawa notebooków

część III: Dostawa drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego i pozostałych akcesoriów komputerowych

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

II.       Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

III.    Warunki wymagane od Wykonawców:

¾  ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

¾  do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

IV.         Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Obliczenie punktów:

Kryterium cena- waga 100%

                       C najn.

        Co =  ------------- x 100

                       C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of         -  cena badanej oferty.

 

V.           Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI.         Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego można składać do godz. 11:00
w dniu 12 grudnia 2018 r. na adres email
bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem na nr 29 767 07 40.

VII.      Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VIII.   Termin i miejsce składania ofert: do godz. 09:00 w dniu 14 grudnia 2018 r.

¾       osobiście w Prokuraturze Okręgowej w   Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37 a (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,

¾       pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,

¾       faksem na nr 29 767 07 40.

IX.         Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2018r.

X.           Warunki płatności: do 28 grudnia 2018 r.

XI.         Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prokurator Okręgowy

w Ostrołęce

 Dorota Łada

Załącznik 1

Załącznik 2

gru 11, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

 PO VII WB 262.26.2018

Rej. zam.31.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego.

 

I.          Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

CPV: 90919200-4- usługi sprzątania biur

         90911300-9- usługi czyszczenia okien

         77314100-5- usługi w zakresie trawników

         77342000-9- przycinanie żywopłotów

 PO VII WB 262.26.2018

Rej. zam.31.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego.

 

I.          Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

CPV: 90919200-4- usługi sprzątania biur

         90911300-9- usługi czyszczenia okien

         77314100-5- usługi w zakresie trawników

         77342000-9- przycinanie żywopłotów

 

II.          Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

 

III.          Warunki wymagane od Wykonawców:

 

¾    zobowiązanie się do zatrudnienia osoby realizującej usługi na podstawie umowy
o pracę w wymiarze najmniej 0,5 etatu (nie dot. cz. II-V),

¾    dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia

¾  dołączenie do oferty wykazu sprzętu i środków, które będą wykorzystywane podczas realizacji umowy (nie dotyczy części II-V postępowania),

¾  w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo.

 

IV.          Kryteria wyboru ofert: cena – waga 100%.

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium


                    C najn.

        Co =  ------------- x 100 pkt

                    C of

 

gdzie:

Co        -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.  -  najniższa cena oferty spośród nie podlegających  odrzuceniu,

C of      - cena badanej oferty.


 Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin budynków w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Oględziny możliwe będą w dniach 11-14 grudnia br. w godz. 09:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 29 767 07 25.

 V.                  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

VI.          Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (zał. nr 1) pocztą elektroniczną, poczta tradycyjną, faksem bądź osobiście.  

VII.          Termin i miejsce składania ofert: do  godz. 12:00 w dniu 17 grudnia 2018 r.
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@ostroleka.po.gov.pl , fax. 29 767 07 40.

VIII.          Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w części I zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat sposobu dysponowania tymi osobami oraz informacjami o osobie z krajowego rejestru karnego.

IX.          Termin realizacji usługi: 12 miesięcy (od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

X.          Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

XI.          Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

  

 Prokurator Okręgowy w Ostrołęce                     

 Dorota Łada

Załącznik 1

Załącznik 2

 

gru 11, 2018
Kategoria: Oferty pracy

  PO IV WOS 1111.5.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

    na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.


1.    Stanowisko: inspektor – na stażu

2.    Liczba etatów: 1 (jeden);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

 PO IV WOS 1111.5.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

    na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.


1.    Stanowisko: inspektor – na stażu

2.    Liczba etatów: 1 (jeden);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy:

Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy             o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 ), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ma co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, posiadająca umiejętność obsługi komputera, 
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.

Uwaga: Istnieje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zdolnej do pracy na stanowisku urzędniczym.

Pożądane cechy i umiejętności:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2017.1579 ze zm.), ustawy o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zm.) oraz przepisów regulujących ustrój prokuratury,
 • znajomość zasad gospodarowania finansami jednostki budżetowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej,
 • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i innych,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie pracy w księgowości.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

·         prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami jednostki,

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • ubezpieczenie mienia prokuratury,
 • administrowanie budynkami prokuratury,
 • gospodarka samochodowa.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)       wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)        kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

3)       własnoręcznie napisany życiorys w formie wypracowania,

4)       oświadczenia kandydata:

·       o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·       że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz  że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

5)       urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,

6)       oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych - nabór na stanowisko  (załącznik 3),

7)       zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (załącznik 4).

8)       ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

            Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce bądź przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19

07-410 Ostrołęka


ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej na wstępie ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacje dodatkowe:

 Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I - wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
Etap II - praktyczne sprawdzenie umiejętności.
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w dniu 21 stycznia 2019 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie wraz z terminem przeprowadzania praktycznego sprawdzianu umiejętności.


Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

 1. dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1do10,
 2. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
 3. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.


Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

 • listę kandydatów biorących udział w konkursie,
 • imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs,
 • wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu nazwisko i imię kandydata zakwalifikowanego do odbywania stażu urzędniczego oraz ewentualnie kandydatów rezerwowych podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz na stronie internetowej Prokuratury.

Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie prokuratury.

             Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji  na tablicach ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  29 767 07 28.

 

Prokurator Okręgowy

                                                                                          Dorota Łada 

Załącznik

gru 7, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że prowadzi śledztwo [PO I Ds. 71.2018] przeciwko pracownikom Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej podejrzanym o przyjęcie korzyści majątkowej oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowych, tj. o czyn z art. 228 §1 i 4 k.k.

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że prowadzi śledztwo [PO I Ds. 71.2018] przeciwko pracownikom Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej podejrzanym o przyjęcie korzyści majątkowej oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowych, tj. o czyn z art. 228 §1 i 4 k.k.
W związku z powyższym
apeluje się, by osoby posiadające wiedzę na temat przyjmowania korzyści majątkowych lub uzależniania wykonywania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej, przez osoby zatrudnione w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce /tel. 29 767 07 00, mail – sekretariat@ostroleka.po.gov.pl/ lub Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Warszawie /tel. 22 437 24 00, mail - warszaw@cba.gov.pl/.

Jednocześnie poucza się, że zgodnie z treścią art.229§6 kk:
„Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5 / osoba udzielająca korzyści majątkowej lub osobistej albo obietnicy takiej korzyści/, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.” Powyższa regulacja prawna wprowadza tzw. „klauzulę bezkarności”, stosowaną wobec osób, które przekazały korzyść majątkową lub osobistą, albo złożyły obietnicę udzielania takiej korzyści, ale poinformowały o tym organy ścigania zanim uzyskały one wiedzę o takim fakcie.

Strona 1 z 69  > >>Następna strona: Status prawny