Strona główna

Strona 1 z 33  > >>

gru 5, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 05 grudnia 2016r.

PO III G 25.43.2016
Rej. Zam.32.2016


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Ostrołęka, dnia 05 grudnia 2016r.

PO III G 25.43.2016
Rej. Zam.32.2016

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie sprzętu wyposażonego w procesor niskonapięciowy?

Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza, aby komputer przenośny był wyposażony w procesor niskonapięciowy.

          W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w zakresie opisu wymagań minimalnych procesora komputera przenośnego, który otrzymuje brzmienie:

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce przedłuża termin składania ofert do dnia 07 grudnia 2016r. do godz. 10:00. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Prokurator Okręgowy
w Ostrołęce

 


Wyjasnienie tresci przedluzenie terminu.pdf

gru 2, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, 02 grudnia 2016r.

PO III G 25.43.2016

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

 

Ostrołęka, 02 grudnia 2016r.

PO III G 25.43.2016

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
dot. Microsoft Windows min. 7 Pro (dopuszcza się Microsoft Windows 8.1 Pro lub 10 Pro) wersja językowa PL 64 bit. Czy dopuszczają Państwo wersję licencji ESD?

Odpowiedź:
Zamawiający nie odpuszcza wersji ESD.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy 
     w Ostrołęce

gru 1, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 01 grudnia 2016r.

PO III G 25. 43.2016
Rej. Zam.32.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych zgodnie z opisem zamówienia...

 

Ostrołęka, dnia 01 grudnia 2016r.

PO III G 25. 43.2016
Rej. Zam.32.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych zgodnie z opisem zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- dołączenie do oferty specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu umożliwiającą weryfikację jego zgodności z wymogami stawianymi w niniejszym zapytaniu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez oferowane sprzęty wskazanych certyfikatów;
- dołączenie do oferty wykazu dostaw. Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonać, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu dostaw sprzętu komputerowego na kwotę co najmniej 40.000 zł brutto oraz dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw.

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert: 
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Obliczenie punktów:

Kryterium cena - waga 100%

                       C najn.
        Co =  ------------- x 100
                        C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of         -  cena badanej oferty.

V. Oferty niespełniające wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesłać faksem. Oferta (wraz z załącznikami) powinna być złożona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski.

VI. Termin i miejsce składania ofert: 06.12.2016r. do godz. 10:00:

- osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34 (III piętro) lub za pośrednictwem poczty,
- pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
- faksem na fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2016r.

VIII. Warunki płatności: do 10 dni od daty odbioru jakościowego doręczonego sprzętu.

 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Opis przedmiotu zamówienia.docx
3. Wzór umowy.docx
4.     Protokół dostawy.docx

Zapytanie i zalaczniki.pdf

 

lis 30, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

  Ostrołęka, dnia  30 listopada 2016r.

PO III G 25.40.2016

 

               W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawa sprzętu  i akcesoriów komputerowych, informuję, że do realizacji niniejszego zamówienia wybrano ofertę firmy:

 Ostrołęka, dnia  30 listopada 2016r.

PO III G 25.40.2016

 

               W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawa sprzętu  i akcesoriów komputerowych, informuję, że do realizacji niniejszego zamówienia wybrano ofertę firmy:

 Alltech Sp j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, która w kryterium cena uzyskała 100 pkt.

  

Zastępca

Prokuratora Okręgowego

     

    Anna Drewnowska 

lis 30, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o możliwości skorzystania z oferty Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Szczegółowa informacja o aktualnej ofercie pogotowia znajduje się poniżej (plik PDF).

KOMUNIKAT  

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje o możliwości skorzystania z oferty Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Szczegółowa informacja o aktualnej ofercie pogotowia znajduje się poniżej (plik PDF).

 Niebieska Linia

Strona 1 z 33  > >>Następna strona: Status prawny